ПРАВИЛА НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ XTRATV ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ

Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Правила надання та отримання інформаційних послуг XTRATV фізичним особам (надалі - Правила):
1.1. Регулюють відносини між фізичними особами – Абонентами та TOB «ЕКСТРА-ТВ», код ЄДРПОУ 42685035 (надалі - Компанія) з приводу порядку укладення, виконання, зміни, розірвання, припинення Публічного договору про надання інформаційних послуг фізичній особі (надалі – Публічний договір) та інших правовідносин, що виникають між Абонентами та Компанією на підставі вказаних договорів;
1.2. Визначають:

1.2.1. Порядок та правила користування Абонентами інформаційними послугами XTRATV з використанням відповідних стандартів і технологій;
1.2.2. Порядок розрахунків та платежів, порядок обмеження інформаційних послуг XTRATV тощо.

2. Дія цих Правил поширюється:
2.1. На Абонентів, які перебувають в договірних відносинах та отримують інформаційні послуги XTRATV шляхом приєднання до Публічного договору на умовах передплати;
2.2. На всю територію України в межах зони впевненого прийому сигналу з супутника Astra 4A (4.9°E) а також супутника EUTELSAT 9B (9.0°E) Індивідуальними технічними засобами прийому Абонента.

3. Ці Правила є внутрішнім актом Компанії.
3.1. Ці Правила є невід'ємною частиною укладеного між Абонентами та Компанією Публічного договору.
3.2. Інші внутрішні документи, процедури, накази, положення, інструкції Компанії, в тому числі розміщені на Офіційному сайті Послуги в мережі Інтернет, є чинними та застосовуються разом з цими Правилами.
3.3. Тарифні плани, особливості обслуговування, які запроваджуються пізніше цих Правил – (і) мають пріоритет над Правилами в тій частині, що не суперечить чинному законодавству; (іі) набувають чинності та стають обов'язковими для Абонентів через 3 (три) календарних дня з моменту їх розміщення (оприлюднення) на Офіційному сайті Послуги в мережі Інтернет.
3.4. Правила є обов'язковими для Абонентів з моменту укладення ними Публічного договору.

4. Зміни та доповнення до цих Правил:
4.1. Вносяться Компанією з відображенням таких змін у всіх відповідних документах;
4.2. Викладаються у вигляді нових редакцій із зазначенням відповідної дати та
4.3. Набувають чинності з моменту їх розміщення (оприлюднення) на Офіційному сайті Послуги в мережі Інтернет, що здійснюється в т.ч. і шляхом створення відповідної архівної електронної копії необхідних сторінок.

5. У разі, якщо цими Правилами встановлені положення, які суперечать відповідним положенням законодавства України, перевагу при застосуванні матимуть відповідні положення законодавства України. У разі, якщо Публічним договором встановлено норми, які суперечать цим Правилам, перевагу при застосуванні матимуть Правила, а якщо останні суперечать нормам законодавства - відповідні норми законодавства України.

Розділ ІІ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1. У Правилах та Публічному договорі терміни вживаються в такому значенні:
1.1. Абонент - фізична особа, яка уклала з Компанією Публічний договір, замовила Послуги, передплатила їх та є споживачем Послуг відповідно до умов Публічного договору і Правил.
1.2. Абонентська плата (абонплата) – грошові кошти в розмірі вартості отримання Абонентом доступу до замовленого(их) ним Пакету(ів) в складі Послуги протягом одного календарного місяця, яку Компанія встановлює та може змінювати час від часу.
1.3. Авансовий платіж – грошовий внесок Абонента в рахунок оплати Послуг, які будуть надаватися в майбутньому, який Абонент має сплачувати кожен місяць залежно від кількості обраних Пакетів до дати, коли на рахунок Абонента має бути внесений наступний обов'язковий щомісячний платіж для отримання доступу до Послуг.
1.4. Згода (Абонента) – добровільне волевиявлення, виражене Абонентом в будь-який спосіб щодо прийняття та / або зміни та / або виконання умов Публічного договору та / або Правил, в т.ч. шляхом вчинення інших дій, що можуть бути зафіксовані обладнанням (голосове, текстове повідомлення, використання сигналів тонового набору, проставлення електронної відмітки (чекбоксу) тощо) через що такі дії є документованими.
1.5. Зона покриття – територія України, на якій існує підтверджена Компанією технічна можливість прийому сигналу системи супутникового телебачення з супутника Astra 4A (4.9°E) а також супутника EUTELSAT 9B (9.0°E) на Індивідуальні технічні засоби прийому Абонента.
1.6. Індивідуальні технічні засоби прийому Абонента - належне Абоненту на праві власності або володіння (користування) технічне обладнання, придатне для належного прийняття та відтворення супутникового телевізійного сигналу замовленого(их) Абонентом Пакету(ів) в складі Послуг в Зоні покриття.
Індивідуальні технічні засоби прийому Абонента придбаваються Абонентом самостійно, враховуючи перелік обладнання, рекомендованого Компанією на Офіційному сайті Послуги.
Компанія не несе відповідальності перед Абонентом, якщо Абонентом було самостійно придбано Індивідуальні технічні засоби прийому Абонента, що не входять до переліку рекомендованих Компанією на Офіційному сайті Послуги, внаслідлок чого створюються перепони в отриманні Послуг.

1.7. Особовий рахунок (Абонента) - форма індивідуального обліку платежів Абонента, що забезпечує відображення та облік надходження та списання грошових коштів сплачених Абонентом на оплату Послуг.
1.8. Офіційний сайт Послуги – сторінка в мережі Інтернет з доменною адресою https://xtratv.com.ua/.
1.9. Пакет – неподільна сукупність телепрограм, розбитих відповідно до жанрової тематики, доступ до перегляду яких Абонент отримує у складі Послуги, умови доступу до яких відрізняються залежно від типу Пакету, що його замовляє Абонент та здійснює відповідно до умов Публічного договору та Правил. Перелік доступних Пакетів та умови їх замовлення розміщуються на Офіційному сайті Послуги.
1.10. Повідомлення – письмове або електронне, текстове та / або мультимедійне повідомлення, в т.ч. sms-повідомлення та / або email повідомлення (в т.ч. у вигляді масової розсилки групам абонентів) на адресу електронної пошти або кінцеве обладнання (мобільний телефон) Абонента або через Офіційний сайт Послуги та/або Контакт-центр чи ЗМІ щодо надання Послуг або оприлюднення будь-якої інформації, направлене Компанією або від її імені Абоненту будь-яким вищезазначеним способом на власний вибір Компанії, якщо конкретний спосіб направлення не встановлений законодавством.
1.11. Послуги - надання Абоненту інформаційної послуги платного доступу до виключно особистого приватного перегляду Абонентом та членами його сім'ї обраного(их) ним Пакету(ів) телепрограм в житловому фонді відповідно до умов Публічного договору та Правил, що виключає будь-яке використання телепрограм та перегляду Пакету(ів) телепрограм в господарській діяльності.
1.12. Припинення надання Послуг - припинення надання Послуг тимчасово/постійно, до усунення причин, що призвели до цього припинення, або у зв'язку з блокуванням супутникового телевізійного сигналу, в тому числі у разі розірвання чи припинення дії Публічного договору.
1.13. Промоперіод– період отримання Абонентом вільного доступу до всіх або деяких Пакетів протягом встановленої Компанією кількості календарних днів з моменту Реєстрації.
1.14. Реєстрація– вольова дія Абонента одним з способів, передбачених п.5 Розділу VII Правил щодо приведення Супутникової ТВ приставки Xtra TV та/або CAM модуля у стан, який надає Абонентові доступ до Пакетів протягом Промоперіоду та укладення Публічного договору.
1.15. Розрахунковий період – період (за виключенням Промоперіоду), протягом якого Абонент має передплачений доступ до Послуги що розраховується виходячи з кількості та вартості замовлених Абонентом Пакетів та грошових коштів на Особовому рахунку Абонента у днях за формулою:
сума грошових коштів на Особовому рахунку Абонента / (вартість замовленого(их) Абонентом Пакету(ів) / кількість календарних днів в календарному місяці).
1.16. Контакт-центр - юридична особа, яка на договірних засадах здійснює інформаційну підтримку та сервісне обслуговування Абонентів, забезпечуючи прийом та передачу від Абонента до Компанії, а рівно від Компанії до Абонента електронних, телефонних, текстових, поштових, мультимедійних повідомлень та інших видів замовлень, заяв, скарг та пропозицій тощо.
1.17. Супутникова ТВ приставка Xtra TV - технічний пристрій належний Абоненту на праві власності або володіння (користування), за допомогою якого здійснюється декодування та відтворення телевізійного сигналу обраного Абонентом Пакету в складі Послуги в Зоні покриття. Технічні стандарти телевізійного сигналу можуть бути відмінні залежно від обраного Абонентом Пакету.
Для отримання Послуг Абоненту можуть бути передані у власність або користування одна або декілька Супутникових ТВ приставок Xtra TV.
Умови передання Абоненту Супутникової ТВ приставки Xtra TV у власність та/або користування, її ремонт та повернення Абонентом регулюються окремим договором між Компанією або третьою особою та Абонентом.
Компанія має право залучати третіх осіб (включаючи, але не обмежуючись, агентів, комісіонерів, представників тощо) для укладання договорів купівлі-продажу та/або оренди Супутникової ТВ приставки Xtra TV.
Порушення порядку користування Супутниковою ТВ приставкою Xtra TV зокрема, але не обмежуючись, втручання апаратно-програмними засобами в програмне забезпечення і алгоритм роботи, копіювання, зміна інформації, що міститься в Супутниковій ТВ приставці Xtra TV суворо заборонено та обумовлює наступне блокування Послуг та переслідується у встановленому законом порядку.

1.18. CAM модуль – належний Абоненту на праві власності пристрій для декодування каналів, закритих системою умовного доступу, що встановлюється в СІ+ слот Індивідуального технічного засобу прийому Абонента.
Для отримання Послуг Абоненту можуть бути передані у власність один або декілька CAM модулів залежно від кількості Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента.
Умови передання Абоненту CAM модуля у власність регулюється окремим договором між Компанією або третьою особою та Абонентом.
Компанія має право залучати третіх осіб (включаючи, але не обмежуючись, агентів, комісіонерів, представників тощо) для укладання договорів купівлі-продажу CAM модуля.
Порушення порядку користування CAM модулем зокрема, але не обмежуючись, втручання апаратно-програмними засобами в програмне забезпечення і алгоритм роботи, копіювання, зміна інформації, що міститься в CAM модулі суворо заборонено та обумовлює наступне блокування Послуг та переслідується у встановленому законом порядку.
1.19. Тарифний план (та/або тариф та/або система тарифів) - сукупність умов та особливостей надання Послуг в т.ч. строки дії, грошове відображення вартості надання Послуг та/або інші умови їх надання, що установлюється, змінюється та доповнюється Компанією відповідно до законодавства України.

Розділ ІІІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

1.1. Відповідно до умов вчинених з Абонентами Публічних договорів, Правил та чинного законодавства України Абоненту надаються Послуги, які Абонент зобов'язується своєчасно передплачувати і дотримуватися встановлених правил і вимог.
1.2. Постачальником послуги є Компанія. Послуга надається тим Абонентам, які уклали Публічний Договір з Компанією та виконують вимоги такого Публічного договору та Правил.

2. Послуги надаються Абоненту при одночасному дотриманні Абонентом наступних умов:
2.1. Абонент має справні Індивідуальні технічні засоби прийому Абонента, що дозволяють йому отримувати Послуги;
2.2. Абонент здійснив належним чином процедуру Реєстрації.
2.3. Індивідуальні технічні засоби прийому Абонента встановлені і експлуатуються в Зоні покриття;
2.4. Абонент у порядку і строки, встановлені Публічним договором перерахував на Особовий рахунок суму не меншу за розмір Абонентської плати, необхідної для отримання Послуги за встановленими Тарифами після закінчення Промоперіоду.

3. Підключення Абонента до Послуги здійснюється за умови дотримання Абонентом п.п. 2.1 – 2.4. Розділу III Правил шляхом реєстрації протягом 24 годин (якщо більший строк не зазначений самим Абонентом під час укладення Публічного договору) одним із способів, передбачених п.5 Розділу VII Правил за умови наявності технічної можливості обробити звернення Абонента у вказаний строк
4. З моменту Реєстрації Абонент отримує можливість перегляду всіх визначених на момент Реєстрації Правилами Пакетів протягом Промоперіоду. Для продовження отримання Послуг після закінчення Промоперіоду Абонент має обрати Пакет(и) та замовити їх, за умови оплати відповідного платежу та здійснення інших передбачених Правилами та/або Публічним договором платежів, згідно з чинними на дату оплати Тарифами. У разі необрання Абонентом Пакету(ів) до закінчення Промоперіоду, всі Пакети, доступ до яких Абонент мав протягом Промоперіоду, призначаються Абоненту автоматично і Абонент укладенням Публічного договору надає на це свою Згоду Абонента. Після такого автоматичного призначення вищезазначених Пакетів електронною системою обліку платежів Компанії автоматично формується платіжний запит на списання з Особового рахунку Абонента грошових коштів на суму, аналогічну стандартній вартості автоматично призначених Пакетів без активних вольових дій Абонента відповідно до п. 4 розділу VI Правил.
За умови наявності на Особовому рахунку Абонента грошових коштів достатніх для оплати вартості доступу до таких Пакетів протягом щонайменш одного календарного дня Розрахункового періоду, Абонент отримує доступ до Послуг, в протилежному випадку так само як і у випадку наступної недостатності грошових коштів для такої оплати надання Послуг Абоненту припиняється згідно з п.1.9. Розділу IV Правил.

5. Послуга надається Абоненту з використанням космічних апаратів, перелік яких, а також обладнання, система кодування і технічні параметри, використовувані для надання Послуг Абоненту, визначаються без отримання відповідної Згоди Абонента.

6. Зважаючи на те, що Публічним договором та / або Правилами визначені підстави припинення та / або розірвання Договору в односторонньому порядку з боку Компанії, реалізації інших прав Компанії, які містять чіткі строки, пов'язані з настанням окремих подій та, відповідно, відомі або повинні бути відомими Абоненту, Компанія не повинна отримувати від Абонента підтвердження про отримання Повідомлення що направлялося.

Розділ IV ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОМПАНІЇ

1. Компанія має право:
1.1. Установлювати та змінювати Тарифи (тарифні плани) на Пакети та Послуги, умови та строки надання Послуг, впроваджувати нові Послуги.
1.2. Скорочувати, змінювати перелік Послуг, змінювати кількість (збільшувати, зменшувати тощо) і перелік Пакетів (впроваджувати нові види Пакетів, скасовувати існуючі види Пакетів, змінювати типи Пакетів) або телеканалів, які входять у Пакети в складі Послуг, встановлювати, змінювати та скасовувати умови замовлення та надання доступу до тих чи інших Пакетів, що набиратиме чинності з моменту, зазначеного Компанією в порядку, встановленому Публічним договором і Правилами. Вносити зміни до Публічного договору шляхом розміщення нової редакції на Офіційному сайті Послуги, а також в інших доступних джерелах. Якщо протягом 3 (трьох) робочих днів після опублікування змін на Офіційному сайті Послуги Абонент не відмовився від Послуг та продовжує отримувати Послуги — Абонент вважається таким, що прийняв відповідні зміни.
1.3. Припиняти надання Послуг Абонентам відповідно до Правил, а також блокувати супутниковий телевізійний сигнал у випадках передбачених Публічним договором та /або Правилами та /або законодавством.
1.4. Змінювати Зону покриття мережею, а також умови обслуговування.
1.5. У випадку некоректного (у тому числі не за призначенням, таких, що не замовлялися, помилкові і т.д.) надання Послуг має право надати їх належним чином.
1.6. Розсилати Повідомлення про встановлення, зміну, доповнення тощо Пакетів, Тарифів, тарифних планів, акційних пропозицій тощо.
1.7. За наявності технічної можливості попереджати Абонентів про недостатність грошових коштів на Особовому рахунку Абонента для продовження отримання Послуг.
1.8. Здійснювати на будь-які доступні носії інформації записи про надання Згоди Абонента будь-яким з способів, передбачених п.5 Розділу VII Правил, про надані Послуги, звернень Абонентів в т.ч. всіх через Контакт-центр шляхом запису розмов з операторами, відповідних sms-повідомлень, електронних даних введених через Офіційний сайт Послуги та зберігати їх протягом строку позовної давності, а також використовувати як доказ у відповідних органах у разі, виникненні суперечок з Абонентом тощо.
1.9. Здійснити Припинення надання Послуг Абоненту без будь-якої компенсації при виявленні будь-якої з наступних обставин:

- відсутність на Особовому рахунку Абонента грошових коштів з розрахунку менше вартості одного календарного дня доступу, яка вираховується за формулою відповідно до чинних Тарифів:
· вартість доступу замовленого (их) Пакетів / кількість календарних днів у відповідному місяці;
- порушення Абонентом будь-якої з умов Публічного договору;
- порушення Абонентом вимог, пов'язаних з споживанням Послуг, встановлених чинним законодавством;
Припинення надання Послуг Абоненту згідно п.1.9. цього розділу Правил здійснюється до моменту усунення Абонентом зазначених вище обставин.

1.10. В односторонньому порядку відмовитися від виконання Публічного договору укладеного Абонентом з Компанією та блокувати супутниковий телевізійний сигнал без будь-якої компенсації Абоненту у наступних випадках:
- порушення Абонентом будь-якого із зобов'язань за п.2.4. або п.2.5. або п.2.6. Розділу V Правил; або
- передбачених законодавством.

1.11. Не надавати або припиняти без попередження надання Послуг якщо Індивідуальні технічні засоби прийому Абонента не дозволяють отримувати Послуги, тобто були придбані Абонентом особисто не з переліку рекомендованих Компанією на Офіційному сайті Послуги в мережі Інтернет.
1.12. У випадку припинення надання Послуг в порядку та на умовах передбачених Правилами, вимагати повернення орендованої Абонентом Супутникової ТВ приставки Xtra TV.
1.13. Залучати третіх осіб (в тому числі, але не обмежуючись агентів, комісіонерів, представників) до продажу Супутникової ТВ приставки Xtra TV та/або CAM модуля, а також до передачі в оренду Супутникової ТВ приставки Xtra TV.
1.14 Компанія має також інші права, передбачені законодавством, Публічним договором з Абонентом та цими Правилами.

2. Компанія зобов'язана:
2.1. Укладати з Абонентами Публічний договір за наявності можливостей надання Абоненту відповідних Послуг та дотримання ним п.2.1. – 2.4. Розділу III Правил.
2.2. Надавати Послуги за встановленими показниками якості відповідно до стандартів та інших нормативних документів, умов договорів та наданої інформації про умови надання Послуг.
2.3. Своєчасно надавати споживачам вичерпну та достовірну інформацію щодо укладення Публічних договорів в т.ч. через Контакт-центр.
2.4. Вести достовірний облік Послуг, що надаються Абонентам.
2.5. Забезпечувати правильність застосування Тарифів.
2.6. Оприлюднювати інформацію про зміни за п.1.1. та / або 1.2. Розділу IV Правил, не пізніше ніж за 3 (три) календарних дні до їх запровадження, а щодо змін за п.1.1. Розділу IV Правил – в т.ч. шляхом надсилання Повідомлення з інформацією про зміни, дату і строк їх запровадження з посиланням на Офіційний сайт Послуги та \ або номер телефону Контакт-центру з пропозицією Абонентові безоплатно обрати будь-який інший доступний Тариф на момент запровадження змін, а у разі відмови Абонента від отримання Послуг за зміненим Тарифом – пропозицією достроково розірвати договір.
2.6.1. Детальний опис інформації, не вказаний в Повідомленнях, Абонент може дізнатись, зателефонувавши до Контакт-центру, звернувшись в точки продажу Компанії, її дистриб'юторів та партнерів, на Офіційному сайті Послуги тощо.
2.6.2. Інша інформація про Послуги в доступній формі доводиться до відома споживачів до укладення Публічних договорів через засоби масової інформації, Контакт-центр, у місцях продажу Послуг тощо.
2.7. Зберігати дані обліку наданих Послуг протягом строку позовної давності, визначеного законодавством, надавати інформацію щодо Абонентів та наданих їм Послуг у порядку, встановленому законодавством.
2.8. Установлювати або змінювати перелік Послуг за заявою Абонента згідно з технічними можливостями або відповідно до умов відповідних Пакетів і Тарифів, встановлених (змінених) Компанією.
2.9. Через ЗМІ, у місцях продажу Послуг та / або на Офіційному сайті Послуги безоплатно інформувати Абонентів про виконання профілактичних чи інших робіт.
2.10. На вимогу Абонента надавати інформацію про:
2.10.1. Основні і додаткові (платні і безоплатні) Послуги (їх перелік).
2.10.2. Умови і порядок, правила надання та отримання Послуг.
2.10.3. Надані Послуги у порядку, встановленому Правилами.
2.10.4. Порядок зміни переліку Послуг.
2.10.5. Тарифи на Послуги та Пакети.
2.10.6. Порядок та систему оплати Послуг, форму розрахунків за їх надання.
2.10.7. Порядок розгляду звернень Абонентів.
2.10.8. Номери телефонів сервісних служб (Контакт-центру тощо).

Розділ V ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АБОНЕНТА

1. Абонент під час замовлення та/або отримання Послуг має право на:
1.1. Доступ до Послуг.
1.2. Користуватися Послугами відповідно до цих Правил і Публічного договору з урахуванням можливостей Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента.
1.3. Вибір виду та кількості Послуг, з наявних Пакетів, що пропонуються в порядку і на умовах визначених Правилами.
1.4. Отримання:
1.4.1. Інформації за п.2.10. Розділу IV Правил;
1.4.2. Відомостей щодо можливості та порядку відмови від замовленої Послуги, у випадку, якщо така Послуга, ще не була надана, та від оплати Послуги, яка не замовлялася;
1.4.3. Сервісне обслуговування Контакт центром (сервісною службою) відповідно до визначеного режиму роботи.
1.5. Призупинити отримання Послуг тільки на підставі власного звернення до оператора Контакт-центру два рази на календарний рік на період від 14 календарних днів до 2 місяців за умови наявності технічних можливостей Компанії здійснити таке обмеження. На час такого призупинення грошові кошти з рахунку Абонента не списуються.
1.6. Відмову від Послуг у порядку, встановленому Публічним договором та цими Правилами з будь-яких причин, в т.ч. у разі незгоди із змінами складу і кількості Послуг, Тарифів тощо. Відмова від Послуг та/або розірвання (припинення) в односторонньому порядку Публічного договору можуть бути здійснені за письмовою заявою Абонента на адресу Компанії, яке набирає чинності на 8-й (восьмий) календарний день з моменту отримання заяви Компанією, якщо більший строк не зазначений в заяві.
1.7. Збільшення або зменшення переліку замовлених Пакетів, до яких Абонентові надається доступ (з числа існуючих Пакетів, затверджених і доступних для отримання відповідним Абонентом в порядку і на умовах визначених Правилами), додавання або відмову від Пакетів шляхом відповідної заяви будь-яким з наступних способів:

- здійснення телефонного дзвінка в Контакт-центр; або
- зміни замовлених Пакетів у особистому кабінеті Абонента (персональному розділі на Офіційному сайті Послуги).

Зміна переліку замовлених Пакетів шляхом додавання Пакету(ів) відбувається у день надходження заяви у разі наявності технічної можливості Компанії, однак в будь-якому випадку не пізніше наступного дня після надходження заяви. Додавання Пакету(ів) можливе тільки за наявності на Особовому рахунку суми не менше, ніж Абонплата за Пакет(и), разом з доданими на один місяць. Компанія може встановити обмеження щодо одночасного замовлення Пакетів одним Абонентом, з якими Абонент може ознайомитись на Офіційному сайті Послуги.
Заявка на видалення Пакету(ів) приймається до закінчення календарного місяця, в якому надаються Послуги і виконується з першого дня наступного календарного місяця. Абонент, що після закінчення Промоперіоду не обрав Пакет(и) та якому всі наявні Пакети, були призначені автоматично, згідно цього пункту має право один раз зменшити їх кількість з наступного дня після звернення до Контакт центру незалежно від наявності грошових коштів на Особовому рахунку.

З моменту зміни замовлених Пакетів розрахунок вартості оплати Послуг відбувається автоматично згідно обраному(их) Абонентом Пакету(ів).

1.8. Оскарження неправомірних дій Компанії.

1.9. Абонент має також інші права, передбачені законодавством та Публічним договором.

2. Абонент зобов'язаний:

2.1. Уклавши Публічний договір з Компанією, виконувати та дотримуватися його вимог та цих Правил.

2.2. Для отримання доступу до Послуг своєчасно вносити Авансовим платежем Абонплату за Послуги у відповідності до умов Публічного договору, Правил та Тарифів (тарифних планів).

2.3. Використовувати справні Індивідуальні технічні засоби прийому Абонента та/або Супутникову ТВ приставку Xtra TV, та/або CAM модуль виключно в Зоні покриття.

2.4. Не використовувати самостійно та не допускати використання третіми особами Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента та/або Супутникової ТВ приставки Xtra TV, та/або CAM модуля:

(а) для вчинення протиправних дій;

(б) за межами Зони покриття;

(в) з метою надання доступу до Послуг будь-яким третім особам, які не входять до кола сім'ї Абонента як на безкоштовній, так і на платній основі, в т.ч. шляхом передачі будь-яких належних йому прав щодо отримання Послуг будь-яким третім особам за виключенням зміни Абонента як сторони Публічного договору іншою фізичною особою – новим Абонентом в порядку і на умовах, передбачених Правилами;

(г) для використання Послуг на комерційній основі, для здійснення господарської, підприємницької, іншої професійної діяльності;

(ґ) для використання Абонентом доступу до Послуги в цілях інших або в інший спосіб, ніж передбачено п. 1.1. Публічного договору або Правилами;

(д) для отримання доступу до Послуг через мережу Інтернет або на портативні чи інші пристрої, відмінні від телевізора;

2.5. Не здійснювати самостійно та не допускати здійснення іншими порушення порядку користування Послугами, зокрема, але не обмежуючись, втручання апаратно-програмними засобами в програмне забезпечення і алгоритм роботи Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента та/або Супутникової ТВ приставки Xtra TV, та/або CAM модуля, копіювання, зміну інформації, що міститься в Індивідуальних технічних засобах прийому Абонента та/або Супутниковій ТВ приставці Xtra TV, та/або CAM модулі, що призводить до отримання несанкціонованого доступу до Послуг або отримання Послуг з порушенням системи умовного доступу;

2.6. Не здійснювати запис та подальше відтворення телепрограм, що входять до складу Пакета та/або окремих передач на будь-яких матеріальних носіях, в тому числі для подальшого поширення, реалізації тощо третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

2.7. Повідомляти на запит Компанії або їх уповноважених осіб дані Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента, що використовуються для отримання Послуг, надавати доступ уповноваженим представникам Компанії послуги на письмову вимогу останньої до приміщень де розташовані Індивідуальні технічні засоби прийому Абонента для перевірки дотримання Абонентом вимог Публічного договору та Правил.

2.8. Стежити самостійно за своєчасною передплатою одержуваних Послуг відповідно до системи й за формою оплати, встановлених Публічним договором й цими Правилами.

2.9. У разі отримання в користування Супутникової ТВ приставки Xtra TV від Компанії - повернути її в належному стані після закінчення користування Послугами відповідно до умов окремого правочину, укладеного між Компанією та Абонентом. У разі знищення чи пошкодження Супутникової ТВ приставки Xtra TV Абонентом, Абонент зобов'язаний відшкодувати Компанії збитки відповідно до умов окремого правочину, укладеного між Компанією та Абонентом.

2.10. Абонент повинен виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства, Публічного договору та Правил.

Розділ VI ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОСЛУГИ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

1. Після Реєстрації Абонентові відкривається Особовий рахунок, за допомогою якого здійснюється автоматичний кількісний та вартісний облік наданих/спожитих Абонентом Послуг. Грошовою одиницею вартісного обліку наданих/спожитих Абонентом Послуг є гривня. Вартісний облік ведеться з точністю до копійки.

2. Оплата Послуг провадиться в національній валюті України. Тарифи на Послуги розміщуються на Офіційному сайті Послуги.

3. Під час передплати Послуг Абонентом на Особовий рахунок Абонента вноситься відповідна сума коштів з наступним їх списанням з цього рахунка в оплату Послуг. Особовий рахунок для Абонента відкривається в системі розрахунків Компанії.

4. Надання Послуг здійснюється за попередньою оплатою шляхом внесення Авансового платежу (за виключенням Промоперіоду).

У випадку оплати Абонентом замовлених Пакетів за допомогою банківської карти, в момент закінчення на Особовому рахунку Абонента грошових коштів необхідних для отримання доступу до замовлених Пакетів хоча б на один календарний день, електронною системою обліку платежів Компанії автоматично формується платіжний запит на списання з банківської карти Абонента Авансового платежу (без урахування знижок та акційних або спеціальних пропозицій) без активних вольових дій Абонента.

У випадку оплати Абонентом за допомогою банківської карти замовлених Пакетів, на які діють акційні, промо або спеціальні пропозиції, незалежно від Пакету, в момент закінчення строку дії таких акційних, промо або спеціальних пропозицій, електронною системою обліку платежів Компанії автоматично формується платіжний запит на списання з банківської карти Абонента Авансового платежу у розмірі, що дорівнює стандартній вартості всіх замовлених Абонентом Пакетів (без урахування знижок, акційних або спеціальних пропозицій).

Автоматичне списання Авансового платежу здійснюється необмежену кількість разів до моменту відмови Абонента від такого списання. У випадку невдалої спроби автоматичного списання Авансового платежу в порядку передбаченому цим пунктом, надання Послуг припиняється. При цьому системою обліку платежів Компанії продовжується автоматичне формування запиту на списання Авансового платежу. Компанія відновлює надання Послуг після надходження на відповідний банківський рахунок Абонента грошових коштів у розмірі достатньому для оплати Авансового платежу та автоматичного списання таких грошових коштів на Особовий рахунок Абонента.

Абонент має право відмовитись від автоматичного списання Авансового платежу для чого потрібно вчинити одну з наступних дій:

- зайти в Особистий кабінет (за посиланням my.xtra.tv) в розділ «Підписки», підрозділ «Історія оплат» та зняти позначку з графічного елемента інтерфейсу (галочки, прапорця, тощо) «Автоматичне продовження»;

- зайти в Особистий кабінет (за посиланням my.xtra.tv) в розділ «Профіль» та в секторі «Баланс» вказаного розділу натиснути на посилання «Відв'язати карту».

Неотримання Абонентом від Компанії квитанції (якщо така на власний розсуд Компанії направляється Абоненту) не є підставою для звільнення Абонентна від оплати вартості Абонплати у строки, визначені цими Правилами та/або Публічним договором. Абоненту роз'яснено, що залежно від платіжної системи та / або способу оплати, які він вибирає для внесення грошових коштів період відображення грошових коштів на Особовому рахунку може варіюватися від 120 хвилин до 7 (семи) банківських днів з моменту здійснення оплати і рекомендовано обирати найбільш швидкий спосіб зарахування внесених грошових коштів з відображених на Офіційному сайті Послуги. Внесені Абонентом та не зараховані відповідною платіжною системою грошові кошти з причин поза контролем Компанії не створюють для Абонента прав, а для Компанії – обов'язків за Публічним договором.

Абонент, укладенням відповідного Публічного договору з Компанією, надає своб беззаперечну Згоду Абонента на договірне автоматичне списання Авансового платежу відповідно до цього пункту Правил.

5. Послуги надаються за умови наявності на Особовому рахунку Абонента достатньої суми грошових коштів. Оплата Послуг здійснюється за Тарифами, що діють на момент надання Послуг.

6. Нарахування вартості наданих/спожитих Послуг здійснюється щодобово рівними частинами, відповідно до вартості доступу за добу, що розраховується згідно чинних Тарифів за формулою:

· Абонплата обраного(их) Пакету(ів) / кількість днів в поточному місяці.

Надання Послуги припиняється в момент, коли грошових коштів на Особовому рахунку Абонента недостатньо для отримання доступу до замовлених Пакетів на один календарний день якщо інше не передбачено цими Правилами або Публічним договором або відповідним Тарифом.

7. Компанія проводить розрахунки з Абонентами самостійно або із залученням третіх осіб. Система оплати і форма розрахунків за надані Послуги визначаються Публічним договором та/або Правилами та/або відповідним Тарифом. Плата вноситься Абонентом будь-яким способом з числа зазначених на Офіційному сайті Послуги. При цьому Компанія має право змінювати способи оплати, шляхом розміщення відповідної інформації на Офіційному сайті Послуги. Абонент підтверджує свою згоду на оплату комісій третім особам, які забезпечують здійснення платежів за Послуги, якщо такі комісії будуть встановлені.

8. Метод обчислення Розрахункового періоду щодо наданих Послуг встановлюється Правилами та може бути змінений без отримання Згоди Абонента. На попередньо сплачену Абонентом вартість Послуг поширюються наступні зміни Тарифів, включаючи випадки, коли попередня оплата здійснювалась Абонентом після оприлюднення нових Тарифів. У разі невикористання попередньо внесених Авансових платежів протягом одного місяця, залишок суми переноситься на наступний місяць, якщо іншого не передбачено Публічним договором.

9. Невикористана з Особового рахунку Абонента частка коштів повертається Абоненту за його письмовою заявою (з зазначенням рахунку для перерахування) у випадках відмови від передплачених Послуг та / або припинення дії Публічного договору.
9.1. Повернення здійснюється у разі:
9.1.1. ненадання замовлених Послуг, тобто таких послуг щодо оплати яких Абонентом внесено грошові кошти на Особовий рахунок та здійснено відповідне замовлення щодо їх отримання але надання яких не відбулося та / або не відбудеться, що знаходитися поза межами контролю Абонента;
9.1.2. відмови Абонента від попередньо оплачених Послуг, які він не отримав, тобто таких послуг, щодо оплати яких Абонентом внесено грошові кошти на Особовий рахунок з наступним їх списанням в якості оплати згідно чинних тарифів та здійснено відповідне замовлення щодо їх отримання, однак надання яких не відбулося протягом передплаченого періоду;

9.1.3. припинення Публічного договору з підстав передбачених ним та / або Правилами та чинним законодавством;
9.1.4. надання Послуг, які Абонент не замовляв, тобто таких послуг, щодо оплати яких Абонентом не здійснювалося відповідне замовлення щодо їх отримання або не виражено відмову щодо їх неотримання, але надання яких відбулося з списанням внесених грошових коштів на Особовий рахунок в якості оплати згідно чинних тарифів.
9.1.5. інші передбачені законодавством випадки.
9.2. Для ініціювання процедури повернення частки невикористаних грошей Абонент зобов'язаний:
(а) надати документ, який посвідчує його особу;
(б) надати документи та докази, що підтверджують факт придбання Картки умовного доступу, факт поповнення Особового рахунку на суму, яку Абонент бажає повернути;
(в) відповісти на контрольні питання працівника Компанії або його уповноваженої особи.

9.3. Залежно від підстави для повернення невикористаної частки коштів визначається передплачений Абонентом період, за який здійснюється таке повернення, а саме:
(а) за п.9.1.1. та 9.1.3. Розділу VI Правил період, починається з дня набрання чинності заяви Абонента про односторонню відмову від Послуг відповідно до п.1.6. розділу V Правил;
(б) за п.9.1.2. та 9.1.4. Розділу VI Правил – за фактичний період попередньо оплачених та не отриманих Послуг або за фактичний період наданих послуг, які Абонент не замовляв (залежно від того що застосовується) за Тарифами що діяли протягом такого періоду;
(в) за п.9.1.5 Розділу VI Правил – згідно чинного законодавства.

9.4. Повернення грошових коштів відбувається у безготівковій формі за рахунок Абонента (з утриманням усіх належних банківських комісій, податків і обов'язкових зборів тощо) протягом 30 календарних днів з моменту звернення.

9.5. Не підлягає поверненню невикористана з Особового рахунку частка коштів на що Абонент укладенням Публічного договору надає на це свою Згоду Абонента:

9.5.1. у розмірі витрат, пов'язаних з поверненням грошових коштів Абоненту; або

9.5.2. зарахована компанією в рахунок відшкодування збитків у випадку розірвання / відмови від виконання Публічного договору за п.1.10 Розділу IV Правил.

Розділ VII УМОВИ ТА ПРОЦЕДУРА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ, ЗАМІНА СТОРОНИ АБОНЕНТА ЗА ДОГОВОРОМ

1. Право на укладення Публічного договору з Компанією, з урахуванням окремо встановлених винятків, мають фізичні особи а саме: громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах.

2. Компанія може відмовити в укладенні Договору у випадках:

2.1. Відсутності технічної можливості надання доступу до Послуги в зазначених споживачем місцях або конкретних Послуг необхідних споживачу.

2.2. Наявності заборгованості Абонента за надані Послуги.

2.3. Порушення чи недотримання Абонентом умов п.2 та / або п.3 Розділу III Правил.
3. До укладення Публічного договору Абонент (споживач) обов'язково безоплатно інформується про зміст, якість, вартість та порядок надання Послуг та про можливість ознайомитись з детальними умовами Тарифних планів, іншими особливостями надання Послуг за Публічним договором на Офіційному сайті Послуги в мережі Інтернет, в місцях продажу Послуг.

4. Публічні договори є безстроковими, якщо у них не вказано інше. Якщо Публічний договір є строковим, то після закінчення строку його дії він вважається автоматично пролонгованим на наступний календарний рік у разі, якщо до моменту закінчення строку дії Договору жодна зі сторін не висловить заперечення про його пролонгацію на новий строк.

5. Публічний договір з Абонентом укладається в усній формі шляхом Реєстрації.

Для Реєстрації Абоненту необхідно відкрити упаковку Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента або Супутникової ТВ приставки Xtra TV, вилучити її звідти, підключити до живлення і
(а) здійснити телефонний дзвінок в Контакт-центр, підтвердити прийняття Публічного договору та Правил;
(б) пройти Реєстрацію у розділі «Ативація послуги» на Офіційному сайті Послуги та підтвердити прийняття Публічного договору та Правил.

Для Реєстрації CAM модуля Абоненту необхідно відкрити упаковку CAM модуля, вилучити його звідти, підключити до Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента або Супутникової ТВ приставки Xtra TV і
(а) здійснити телефонний дзвінок в Контакт-центр, підтвердити прийняття Публічного договору та Правил; або
(б) пройти Реєстрацію у розділі «Ативація послуги» на Офіційному сайті Послуги та підтвердити прийняття Публічного договору та Правил.

Реєстрація свідчить про те, що Абонент ознайомлений з Правилами та умовами Публічного договору, прийняв їх та надав Згоду Абонента виконувати їх.

6. Абонент має право передати свої права та обов'язки за Публічним договором іншій фізичній особі, що відповідає вимогам п.1. цього Розділу та п.2.1. – 2.4. Розділу III Правил за наступних умов:

6.1. Якщо на Особовому рахунку Абонента, що хоче передати свої права і обов'язки за Публічним договором менше 5 (п'яти) грн., така передача здійснюється в наступному порядку:

6.1.1.1. Абонент через Контакт-центр повідомляє Компанію про своє бажання передати права і обов'язки за Публічним договором іншій фізичній особі, називає серійний номер Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента та/або Супутникової ТВ приставки Xtra TV, та/або серійний номер CAM модуля, номер свого Особового рахунку та всі власні персональні дані, а також персональні дані (ПІБ, контактний номер телефону) іншої фізичної особи, яка має намір стати новим Абонентом та усно надає Згоду Абонента й підтверджує свій намір передати права і обов'язки за Публічним договором на нового Абонента.

6.1.2. Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту звернення такого Абонента оператор Контакт-центру зв'язується за контактним номером телефону з новим Абонентом, отримує від нього підтвердження інформації, наданої за п.6.1.1.1. цього Розділу, підтвердження прийняття Публічного договору та цих Правил та за умов відповідності нового Абонента вимогам цих Правил здійснює переведення прав і обов'язків за Публічним договором на нового Абонента.

6.2. Якщо на Особовому рахунку Абонента, що хоче передати свої права і обов'язки за Публічним договором 5 (п'ять) або більше грн., така передача здійснюється в наступному порядку:

6.2.1. Інформація за п.6.1.1. цього Розділу наводиться Абонентом у письмовому звернені на адресу Компанії, підписаному Абонентом та новим Абонентом за затвердженим зразком з надаванням копій документів та інформації за переліком згідно п.9.2 Розділу VI цих Правил.

6.2.2. Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту звернення такого Абонента оператор Контакт-центру зв'язується за контактним номером телефону з новим Абонентом, та за умов підтвердження ним інформації, наведеної в письмовій заяві наданої за п.6.2.1. цього Розділу, здійснює переведення прав і обов'язків за Публічним договором на нового Абонента.

3. Незважаючи на положення наведені у п.п. 6.1.,6.2. Правил, Абонент не має права передавати свої права та обов'язки за Публічним договором іншій фізичній особі, якщо Абонет орендує Супутникову ТВ приставку Xtra TV.
6.
6.3. Абонент і новий Абонент, що здійснюють передачу-прийняття прав і обов'язків за Публічним договором самостійно врегульовують між собою питання придбання передачі Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента та/або Супутникової ТВ приставки Xtra TV, та/або CAM модуля та взаєморозрахунків за грошові кошти, наявні на Особовому рахунку. Компанія не залучається до цих взаємовідносин.

6.4. Заміна сторони Абонента за Публічним договором у зв'язку зі зміною прізвища, ім'я по-батькові Абонента здійснюється на підставі власної письмової заяви такого Абонента з наданням відповідних підтверджуючих документів згідно чинного законодавства України.


Розділ VIIІ ПЕРЕЛІК ПАКЕТІВ ПРОГРАМ, ЇХ ЗМІСТ

1. Абонент на підставі укладеного з Компанією Публічного договору шляхом замовлення та внесення Абонплати може отримати доступ до перегляду одного, кількох або всіх Пакетів.
На Офіційному Сайті Послуги можуть бути встановлені та час від часу змінюватись обмеження щодо одночасного доступу до перегляду одним Абонентом кількох Пакетів впродовж періоду отримання Послуг.

2. Зі змістом Пакетів, зазначених у пункті 1 цього розділу, можна ознайомитися на Офіційному Сайті Послуги в мережі Інтернет.

3. Компанія не несе зобов'язань перед Абонентом щодо забезпечення доступ до перегляду каналів, які присутні на супутниках у відкритому (некодованому) вигляді і доступні всім користувачам, що мають відповідне супутникове обладнання.

Розділ ІХ ПОРЯДОК ОБМЕЖЕННЯ (ПРИПИНЕННЯ) НАДАННЯ ПОСЛУГ

1 При настанні будь-якого з випадків передбачених п.1.9. та / або 1.10. Розділу IV Правил, Компанія має право відповідно припинити або скоротити перелік надання Послуг (перелік Пакетів) або блокувати супутниковий телевізійний сигнал у випадку якщо Послуги надаються за допомогою Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента та/або Супутникової ТВ приставки Xtra TV, та/або CAM модуля.

2. Обмеження (припинення) Послуг може відбуватися з ініціативи як Компанії так і Абонента або в інших випадках, передбачених законодавством або в інших випадках визначених Компанією.

3. У разі втрати Абонентом Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента та/або Супутникової ТВ приставки Xtra TV, та/або CAM модуля, Компанія невідкладно за усною заявою Абонента припиняє їх обслуговування на строк, що не перевищує 30 календарних днів.

Під час такого звернення Абонент повинен повідомити номер Особового рахунку, серійний номер Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента та/або Супутникової ТВ приставки Xtra TV, та/або CAM модуля, свої персональні дані та отримати реєстраційний номер заяви щодо відповідної втрати.

Умови відшкодування Абонентом Компанії вартості Супутникової ТВ приставки Xtra TV, яка перебуває у користуванні Абонента, регулюються окремим правочином, укладеним між Компанією та Абонентом.

4. За результатами розгляду заяви Абонента щодо втрати приймається одне з наступних рішень щодо подальшого відновлення надання Послуг на підставі письмової заяви Абонента:

4.1. Припинення надання Послуг з блокуванням супутникового телевізійного сигналу та поверненням Абоненту грошових коштів за передплачені послуги згідно п.9.2.(а)-(б) Розділу VI Правил або

4.2. Відображення грошових коштів на Особовому рахунку Абонента за іншим Індивідуальним технічним засобом прийому Абонента та/або Супутниковою ТВ приставкою Xtra TV, та/або CAM модулем у разі їх наявності.

5. Рішення про подальше поновлення Послуг має бути прийнято протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту тимчасового припинення обслуговування втрачених Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента та/або Супутникової ТВ приставки Xtra TV, та/або CAM модуля.

6. Якщо Абонент передав у користування Індивідуальні технічні засоби прийому Абонента та/або Супутникову ТВ приставку Xtra TV та/або CAM модуль чи надав можливість користуватися ними третій особі в порушення приписів п.6 Розділу VI Правил, відповідальність за користування Послугами і за своєчасну оплату покладається на Абонента

Розділ Х ГАРАНТІЇ, ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. Абонент гарантує, що має всі дозволи, необхідні для установки Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента в Зоні покриття.

2. Компанія не несе відповідальності за зміст Послуг а також будь-яку інформацію, що передається Абоненту в складі Послуг.

3. Компанія не надає жодних гарантій і не несе ніякої відповідальності, за неякісний прийом або неможливість отримання доступу до Послуг з причин, що знаходяться поза зоною контролю Компанії. Компанія не несе перед Абонентами відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань з надання Послуг унаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган, аварії космічних апаратів тощо) або з вини споживача у випадках, передбачених законом.

4. Компанія не несе відповідальності за неякісні Послуги та перерву у наданні Послуг у разі:

4.1. проведення профілактичних робіт космічних апаратів та іншого обладнання, за допомогою якого забезпечується технічна можливість надання Послуги, загальною тривалістю не більш як 72 (сімдесят дві) години протягом календарного місяця;

4.2. невідповідності технічного стану Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента встановленим нормам та цим Правилам, несумісності Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента з CAM модулем чи використання їх, а також Супутникової ТВ приставки Xtra TV за межами Зони покриття;

4.3. невідповідності технічним характеристикам телевізійного сигналу, що виникли з вини телевізійного передавального центру, супутників зв'язку, контрагентів Компанії тощо;

4.4. несанкціонованого втручання у програмно-апаратного комплексу обладнання, за допомогою якого забезпечується технічна можливість надання Послуги або

4.5. пошкодження Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента;

4.6. пошкодження Супутникової ТВ приставки Xtra TV та/або CAM модуля з вини Абонента та/або третіх осіб;

4.7. настання інших обставин, на усунення яких Компанія не має можливості впливати.

5. Сторони зобов'язані належним чином виконувати положення цих Правил, договору, невиконання яких тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України, з урахуванням встановлених вимог.

6.У разі порушення вимог цих Правил та / або Публічного договору та /або чинного законодавства України щодо: порядку користування Послугами, зокрема, але не обмежуючись, втручання апаратно-програмними засобами в програмне забезпечення і алгоритм роботи Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента та/або Супутникової ТВ приставки Xtra TV, та/або CAM модуля, копіювання, зміна інформації, що міститься в Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента, та/або Супутникової ТВ приставки Xtra TV, та/або CAM модулі що призводить до:
порушення авторських та / або суміжних прав на таке програмне забезпечення та / або телеканали в складі Пакетів та / або окремі програми в складі таких телеканалів (прав Компанії або її контрагентів – що надають відповідні права на сповіщення телеканалів) особи, що вчинили відповідні дії нестимуть відповідальність за, зокрема, але не обмежуючись: ст.51-2 Кодексу про адміністративні правопорушення «Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності» та / або ст.176 Кримінального кодексу України «Порушення авторського права і суміжних прав» та / або ст.361 Кримінального кодексу України «Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку» з максимальним покаранням у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, а також:
відшкодують Компанії всю завдану такими протиправними діями шкоду, пов'язану з таким порушенням умов Публічного Договору і Правил у розмірі не меншому наявних на Особовому рахунку Абонента грошових коштів, встановленому сторонами відповідно до ч. ст.23 Цивільного кодексу України, включаючи, але не обмежуючись, витрати на правову допомогу.

Розділ ХI РОЗГЛЯД ЗАЯВ, СКАРГ ТА ПРОПОЗИЦІЙ АБОНЕНТА

1. Абонент має право подавати Компанії заяви, скарги та пропозиції з питань надання та отримання Послуг

2. Заяви, скарги та пропозиції Абонентів розглядаються у порядку, передбаченому чинним законодавством Контакт-центром щоденно з 8:00 до 23:00 за київським часом. Інформація про час і місце прийому Абонентів з питань надання Послуг доводиться до відома Абонентів Контакт-центром за їх зверненням та розміщується на Офіційному сайті Послуги.

3. Звернення можуть бути подані в усній формі, у тому числі з використанням телефону. У разі неможливості негайного вирішення порушених Абонентом питань заява або скарга викладаються у письмовій формі.

4. У заяві або скарзі Абонента щодо ненадання або неналежного надання Послуги зазначається дата, час, умови за яких Абонент намагався отримати Послугу, та результат її отримання.

5. Компанія приймає рішення за заявами, скаргами та пропозиціями Абонентів у строки, визначені чинним законодавством.

6. За результатами розгляду письмової заяви, скарги, пропозиції Абоненту надається письмова відповідь за підписом уповноваженої особи.

Розділ ХII ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», йому відомі і зрозумілі мета збору даних, зміст прав Абонента як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2. Абонент дає свою згоду на обробку Компанією або третіми особами за дорученням Компанії персональних даних, наданих Абонентом, зокрема, прізвища, імені, по-батькові Абонента, контактної адреси та адреси установки Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента, номера мобільного телефону, e-mail Абонента; унікального аккаунта, що складається з набору цифр і до якого прикріплений номер мобільного телефону Абонента, а також у разі надання - дати народження, статі, віку, інформації, зазначеної в паспорті (або в іншому документі, що посвідчує особу), реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера), місця проживання/перебування і місця реєстрації проживання (далі-Персональні дані). з наступною метою:

- первинна ідентифікація Абонента з метою отримання Послуг і подальшого забезпечення доступу до Послуг;

- інформаційного повідомлення Абонента про Послуги, в тому числі, для розсилки Повідомлень;

- обробки запитів і заявок від Абонента щодо Послуг;

- ведення Компанією обліку, внутрішньої статистики, бухгалтерського і податкового обліку, претензійно-позовної роботи та іншої діяльності з погашення заборгованості Абонента;

- проведення опитувань Абонента щодо будь-яких аспектів Послуг.

3. У разі необхідності, Компанія має право передавати Персональні дані Абонента третім особам, зокрема:

- для надання Послуг Компанії в тому числі, агентам, комісіонерам;

- для ведення претензійно-позовної роботи та іншої діяльності з погашення заборгованості Абонента;

- для надання послуг з перевірки якості обслуговування, відправки Повідомлень;

- для проведення розрахунків з Абонентами;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та умовами укладених Компанією договорів, і коли передача персональних даних необхідна з огляду на функції, повноваження і зобов'язання Компанії у відповідних правовідносинах.

4. Абонент цим розуміє і погоджується, що передача Персональних даних третім особам здійснюється Компанією в зазначених випадках без отримання додаткової письмової згоди і окремого повідомлення Абонента.

5. Згода Абонента на обробку його персональних даних діє протягом дії цих Правил і протягом 5 (п'яти) наступних років після закінчення останнього факту доступу Абонента до Послуг, якщо законодавством не встановлений інший, більш тривалий строк.