ПРАВИЛА НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ XTRA TV ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ

(в редакції від 19 вересня 2018 року)
Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Правила надання та отримання інформаційних послуг XTRATV фізичним особам (надалі - Правила):

1.1. Регулюють відносини між фізичними особами – Абонентами та TOB «Діджітал Скрінз» (надалі - Компанія) з приводу порядку укладення, виконання, зміни, розірвання, припинення Публічного договору про надання інформаційних послуг фізичній особі (надалі – Публічний договір) та інших правовідносин, що виникають між Абонентами та Компанією на підставі вказаних договорів;

1.2. Визначають:

1.2.1. Порядок та правила користування Абонентами інформаційними послугами XTRATV з використанням відповідних стандартів і технологій;

1.2.2. Порядок розрахунків та платежів, порядок обмеження інформаційних послуг XTRATV тощо.

2. Дія цих Правил поширюється:

2.1. На Абонентів, які перебувають в договірних відносинах та отримують інформаційні послуги XTRATV шляхом приєднання до Публічного договору на умовах передплати;

2.2. На всю територію України в межах зони впевненого прийому сигналу з супутника AMOS 2 та /або AMOS 3, супутника Astra 4A (4.9°E) а також супутника EUTELSAT 9B (9.0°E) Індивідуальними технічними засобами прийому Абонентів.

3. Ці Правила є внутрішнім актом Компанії.

3.1. Ці Правила є невід'ємною частиною укладеного між Абонентами та Компанією Публічного договору.

3.2. Інші внутрішні документи, процедури, накази, положення, інструкції Компанії, в тому числі розміщені на Офіційному сайті Послуги в мережі Інтернет, є чинними та застосовуються разом з цими Правилами.

3.3. Тарифні плани, особливості обслуговування, які запроваджуються пізніше цих Правил – (і) мають пріоритет над Правилами в тій частині, що не суперечить чинному законодавству; (іі) набувають чинності та стають обов'язковими для Абонентів через 7 (сім) календарних днів з моменту їх розміщення (оприлюднення) на Офіційному сайті Послуги в мережі Інтернет.

3.4. Правила є обов'язковими для виконання всіма працівниками Компанії, працівниками її офіційних дилерів, дистриб'юторів; громадянами, які співпрацюють з Компанією на підставі цивільно-правових угод з моменту офіційного оприлюднення Правил. Правила є обов'язковими для Абонентів з моменту укладення ними Публічного договору.

4. Зміни та доповнення до цих Правил:

4.1. Вносяться Компанією за обов'язковим погодженням з Юридичним відділом Компанії з відображенням таких змін у всіх відповідних документах;

4.2. Викладаються у вигляді нових редакцій із зазначенням відповідної дати та відповідного порядкового номера, та

4.3. Набувають чинності через 7 (сім) календарних днів з моменту їх розміщення (оприлюднення) на Офіційному сайті Послуги в мережі Інтернет, що здійснюється в т.ч. і шляхом створення відповідної архівної електронної копії необхідних сторінок.

5. У разі, якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать цим Правилам, перевагу при застосуванні матимуть відповідні положення законодавства України. У разі, якщо Публічним договором встановлено норми, які суперечать цим Правилам, перевагу при застосуванні матимуть Правила, а якщо останні суперечать нормам законодавства - відповідні норми законодавства України.

Розділ ІІ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1. У Правилах та Публічному договорі терміни вживаються в такому значенні:

1.1. Абонент - фізична особа, яка уклала з Компанією Публічний договір, замовила Послуги, передплатила їх та є споживачем Послуг відповідно до умов Публічного договору і Правил.

1.2. Абонентська плата (абонплата) – грошові кошти в розмірі вартості отримання Абонентом доступу до замовленого(их) ним Пакету(ів) в складі Послуги протягом одного календарного місяця, яку Компанія встановлює та може змінювати час від часу.

1.3. Авансовий платіж – грошовий внесок Абонента в рахунок оплати Послуг, які будуть надаватися в майбутньому, який Абонент має сплачувати кожен місяць залежно від кількості обраних Пакетів до дати, коли на рахунок Абонента має бути внесений наступний обов'язковий щомісячний платіж для отримання доступу до Послуг.

1.4. Декодер - сумісний з Карткою умовного доступу і належний Абоненту на праві власності або володіння (користування) технічний прилад, за допомогою якого здійснюється декодування та відтворення телевізійного сигналу обраного Абонентом Пакету в складі Послуги в Зоні покриття. Технічні стандарти телевізійного сигналу можуть бути відмінні залежно від обраного Абонентом Пакету. Якщо інше не визначене Правилами, телевізійний сигнал каналів Пакетів наведено в п.1 Розділу VIII.

1.5. Згода (Абонента) – добровільне волевиявлення, виражене споживачем або Абонентом в будь-який спосіб щодо прийняття та / або зміни та / або виконання умов Публічного договору та / або Правил, в т.ч. шляхом вчинення інших дій, що можуть бути зафіксовані обладнанням (голосове, текстове повідомлення, використання сигналів тонового набору) через що такі дії є документованими.

1.6. Зона покриття – територія України, на якій існує підтверджена Компанією технічна можливість прийому сигналу системи супутникового телебачення з супутника AMOS 2 та /або AMOS 3, супутника Astra 4A (4.9°E) а також супутника EUTELSAT 9B (9.0°E) на Індивідуальні технічні засоби прийому Абонента.

1.7. Індивідуальні технічні засоби прийому Абонента - сумісне з Карткою умовного доступу і належне Абоненту на праві власності або володіння (користування) технічне обладнання (включаючи Декодер), придатне для належного прийняття та відтворення супутникового телевізійного сигналу замовленого(их) Абонентом Пакету(ів) в складі Послуг в Зоні покриття.

Індивідуальні технічні засоби прийому придбаваються Абонентом самостійно, враховуючи перелік обладнання, рекомендованого Компанією на Офіційному сайті Послуги. Компанія не несе відповідальності перед Абонентом, якщо програмне забезпечення Декодерів, обладнаних вбудованими карткоприймачами сумісних с системою умовного доступу Conax відрізняється від заводського та відтак створює перепони Абоненту в отриманні Послуг.

1.8. Особовий рахунок (Абонента) - форма індивідуального обліку платежів Абонента, що забезпечує відображення та облік надходження та списання грошових коштів сплачених Абонентом на оплату Послуг.

1.9. Офіційний сайт Послуги – сторінка в мережі Інтернет з доменною адресою http://www.xtra.tv

1.10. Пакет – неподільна сукупність телепрограм, розбитих відповідно до жанрової тематики, доступ до перегляду яких Абонент отримує у складі Послуги, умови доступу до яких відрізняються залежно від типу Пакету, що його замовляє Абонент та здійснює відповідно до умов Публічного договору та Правил. Якщо інше не визначено відповідним положенням Правил, визначення «Пакет» охоплює визначення «Пакет Тематичний Стандартний» «Пакет Тематичний Розширений» та «Преміум пакет». Преміум пакет має аналогічні умови замовлення та отримання, що й Пакет Стандартний Тематичний.

1.11. Пакет Тематичний Стандартний - неподільна сукупність телепрограм, доступ до якої Абонент може отримати без замовлення та отримання буд-якого(их) іншого(их) Пакету(ів) на першому рівні підписки.

1.12. Пакет Тематичний Розширений – неподільна сукупність телепрограм, доступ до якої Абонент може отримати без замовлення та отримання буд-якого(их) іншого(их) Пакету(ів) на першому рівні підписки, якщо інше не визначено Правилами.

1.13. Повідомлення – письмове або електронне, текстове та / або мультимедійне повідомлення, в т.ч. sms-повідомлення та / або email повідомлення (в т.ч. у вигляді масової розсилки групам абонентів) на адресу електронної пошти або кінцеве обладнання (мобільний телефон) Абонента або через Офіційний сайт Послуги та / або Контакт-центр чи ЗМІ щодо надання Послуг або оприлюднення будь-якої інформації, направлене Компанією або від її імені Абоненту будь-яким вищезазначеним способом на власний вибір Компанії якщо конкретний спосіб направлення не встановлений законодавством.

1.14. Послуги - надання Абоненту інформаційної послуги платного доступу до виключно особистого приватного перегляду Абонентом та членами його сім'ї обраного(их) ним Пакету(ів) телепрограм в житловому фонді відповідно до умов Публічного договору та Правил, що виключає будь-яке використання телепрограм в господарській діяльності.

1.15. Припинення надання Послуг - припинення надання Послуг тимчасово/постійно, до усунення причин, що призвели до цього припинення, або у зв'язку з блокуванням Картки умовного доступу, в тому числі у разі розірвання чи припинення дії Публічного договору.

1.16. Промоперіод – період отримання Абонентом доступу до всіх Пакетів протягом встановленої залежно від визначених наказом Компанії цін на Картки умовного доступу та переліку Послуг кількості календарних днів з моменту Реєстрації Картки умовного доступу, передплачений Абонентом в складі вартості Картки умовного доступу.

1.17. Реєстрація Картки умовного доступу – вольова дія Абонента одним з способів, передбачених п.5 Розділу VII Правил щодо приведення Картки умовного доступу у стан, який надає Абонентові доступ до Пакетів протягом Промоперіоду та укладення Публічного договору.

1.18. Розрахунковий період – період (за виключенням Промоперіоду), протягом якого Абонент має передплачений доступ до Послуги що розраховується виходячи з кількості та вартості замовлених Абонентом Пакетів та грошових коштів на Особовому рахунку Абонента у днях за формулою:

  • сума грошових коштів на Особовому рахунку Абонента / (вартість замовленого(их) Абонентом Пакету(ів) / кількість календарних днів в календарному місяці).

1.19. Картка умовного доступу – спеціалізований мікропроцесорний модуль (смарт-карта), виготовлений у вигляді мініатюрної пластикової карти із чипом, що ідентифікує Абонента та забезпечує його доступ до Послуг, контролює та санкціонує такий доступ.

Картка умовного доступу також несе в собі всі установки, необхідні для роботи Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента. Для отримання Послуг Абоненту можуть бути надані одна або декілька Карток умовного доступу залежно від кількості Індивідуальних технічних засобів прийому. Картка умовного доступу після її придбання є власністю Абонента, який відповідає за порядок її використання та зберігання у належному стані. Програмне забезпечення і алгоритм його використання, що містяться в мікрочіпі Картки умовного доступу є об'єктом інтелектуальної власності Компанії та не можуть бути використані Абонентом на власний розсуд. Втручання апаратно-програмними засобами в програмне забезпечення і алгоритм роботи Картки умовного доступу, їх копіювання, зміна інформації, що міститься в Картці умовного доступу або будь-яке інше несанкціоноване використання сурово заборонено, обумовлює наступне блокування Послуг та переслідується у встановленому законом порядку.

1.20. Контакт-центр - юридична особа, яка на договірних засадах здійснює інформаційну підтримку та сервісне обслуговування Абонентів, забезпечуючи прийом та передачу від Абонента до Компанії, а рівно від Компанії до Абонента електронних, телефонних, текстових, поштових, мультимедійних повідомлень та інших видів замовлень, заяв, скарг та пропозицій тощо.

1.19. Тарифний план (та/або тариф та/або система тарифів ) - сукупність умов та особливостей надання Послуг в т.ч. строки дії, грошове відображення вартості надання Послуг та/або інші умови їх надання, що установлюється, змінюється та доповнюється Компанією відповідно до законодавства.

Розділ ІІІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

1.1. Відповідно до умов вчинених з Абонентами Публічних договорів, Правил та чинного законодавства України Абоненту надаються Послуги, які Абонент зобов'язується своєчасно передплачувати і дотримуватися встановлених правил і вимог.

1.2. Постачальником послуги є Компанія. Послуга надається тим Абонентам, які уклали Публічний Договір з Компанією та виконують вимоги такого Публічного договору та Правил.

2. Послуги надаються Абоненту при одночасному дотриманні Абонентом наступних умов:

2.1. Абонент має справні Індивідуальні технічні засоби прийому, що дозволяють йому отримувати Послуги;

2.2. Абонент має придбану в установленому порядку Картку умовного доступу Xtra TV, яка пройшла процедуру Реєстрації;

2.3. Індивідуальні технічні засоби прийому Абонента встановлено і експлуатуються в Зоні покриття;

2.4. Абонент у порядку і строки, встановлені Публічним договором перерахував на Особовий рахунок суму не меншу за розмір Абонентської плати, необхідної для отримання Послуги за встановленими Тарифами після закінчення Промоперіоду.

3. Підключення Абонента до Послуги здійснюється за умови дотримання Абонентом п.2.1 – 2.3. Розділу III Правил шляхом Реєстрації Картки умовного доступу протягом 24 годин (якщо більший строк не зазначений самим Абонентом під час укладення Публічного договору) одним з способів, передбачених п.5 Розділу VII Правил за умови наявності технічної можливості обробити звернення Абонента у вказаний строк.

4. З моменту Реєстрації Картки умовного доступу Абонент отримує можливість перегляду всіх визначених на момент Реєстрації Правилами Пакетів протягом Промоперіоду. Для продовження отримання Послуг після закінчення Промоперіоду Абонент має обрати Пакет(и) та замовити їх, за умови оплати відповідного платежу та здійснення інших передбачених Правилами та/або Публічним договором платежів, згідно з чинними на дату оплати Тарифами. У разі необрання Абонентом Пакету(ів) до закінчення Промоперіоду, всі Пакети, доступ до яких Абонент мав протягом Промоперіоду, призначаються Абоненту автоматично і Абонент укладенням Публічного договору надає на це свою Згоду Абонента. Після такого автоматичного призначення вищезазначених Пакетів електронною системою обліку платежів Компанії автоматично формується платіжний запит на списання з Особового рахунку Абонента грошових коштів на суму, аналогічну стандартній вартості автоматично призначених Пакетів без активних вольових дій Абонента відповідно до п. 4 розділу VI Правил.

За умови наявності на Особовому рахунку Абонента грошових коштів достатніх для оплати вартості доступу до таких Пакетів протягом щонайменш одного календарного дня Розрахункового періоду, Абонент отримує доступ до Послуг, в протилежному випадку так само як і у випадку наступної недостатності грошових коштів для такої оплати надання Послуг Абоненту припиняється згідно з п.1.9. Розділу IV


5. Послуга надається Абоненту з використанням космічних апаратів, перелік яких, а також обладнання, система кодування і технічні параметри, використовувані для надання Послуг Абоненту, визначаються без отримання відповідної Згоди Абонента.

6. Зважаючи на те, що Публічним договором та / або Правилами визначені підстави припинення та / або розірвання Договору в односторонньому порядку з боку Компанії, реалізації інших прав Компанії, які містять чіткі строки, пов'язані з настанням окремих подій та, відповідно, відомі або повинні бути відомими Абоненту, Компанія не повинна отримувати від Абонента підтвердження про отримання Повідомлення що направлялося.

Розділ IV ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОМПАНІЇ

1. Компанія має право:

1.1. Установлювати та змінювати Тарифи (тарифні плани) на Пакети та Послуги, умови та строки надання Послуг, впроваджувати нові Послуги.

1.2. Скорочувати, змінювати перелік Послуг, змінювати кількість (збільшувати, зменшувати тощо) і перелік Пакетів (впроваджувати нові види Пакетів, скасовувати існуючі види Пакетів, змінювати типи Пакетів) або телеканалів, які входять у Пакети в складі Послуг, встановлювати, змінювати та скасовувати умови замовлення та надання доступу до тих чи інших Пакетів, що набиратиме чинності з моменту, зазначеного Компанією в порядку, встановленому Публічним договором і Правилами. Вносити зміни до Публічного договору шляхом розміщення нової редакції на Офіційному сайті Послуги, а також в інших доступних джерелах.

1.3. Припиняти надання Послуг Абонентам відповідно до Правил, а також блокувати Картку умовного доступу Абонента у випадках передбачених Публічним договором та /або Правилами та /або законодавством.

1.4. Змінювати Зону покриття мережею, а також умови обслуговування.

1.5. У випадку некоректного (у тому числі не за призначенням, таких, що не замовлялися, помилкові і т.д.) надання Послуг має право надати їх належним чином.

1.6. Розсилати Повідомлення про встановлення, зміну, доповнення тощо Пакетів, Тарифів, тарифних планів, акційних пропозицій тощо.

1.7. За наявності технічної можливості попереджати Абонентів про недостатність грошових коштів на Особовому рахунку Абонента для продовження отримання Послуг.

1.8. Здійснювати на будь-які доступні носії інформації записи про надання Згоди Абонента будь-яким з способів, передбачених п.5 Розділу VII Правил, про надані Послуги, звернень Абонентів в т.ч. всіх через Контакт-центр шляхом запису розмов з операторами, відповідних sms-повідомлень, електронних даних введених через Офіційний сайт Послуги та зберігати їх протягом строку позовної давності, а також використовувати як доказ у відповідних органах у разі, виникненні суперечок з Абонентом тощо.

1.9. Здійснити Припинення надання Послуг Абоненту без будь-якої компенсації при виявленні будь-якої з наступних обставин:

- відсутність на Особовому рахунку Абонента грошових коштів з розрахунку менше вартості одного календарного дня доступу, яка вираховується за формулою відповідно до чинних Тарифів:

  • вартість доступу замовленого (их) Пакетів / кількість календарних днів у відповідному місяці;

- порушення Абонентом будь-якої з умов Публічного договору;

- порушення Абонентом вимог, пов'язаних з споживанням Послуг, встановлених чинним законодавством;

Припинення надання Послуг Абоненту згідно п.1.9. цього розділу Правил здійснюється до моменту усунення Абонентом зазначених вище обставин.

1.10. В односторонньому порядку відмовитися від виконання Публічного договору укладеного Абонентом з Компанією та блокувати Картку умовного доступу без будь-якої компенсації Абоненту у наступних випадках:

- порушення Абонентом будь-якого із зобов'язань за п.2.4. або п.2.5. або п.2.6. Розділу V Правил; або

- передбачених законодавством.

1.11. Не надавати або припиняти без попередження надання Послуг якщо Індивідуальні технічні засоби прийому Абонента є несумісними з Карткою умовного доступу.

1.12 Компанія має також інші права, передбачені законодавством, Публічними договорами з Абонентами та цими Правилами.

2. Компанія зобов'язана:

2.1. Укладати з Абонентами Публічний договір за наявності можливостей надання споживачеві відповідних Послуг та дотримання ним п.2.1. – 2.3. Розділу III Правил.

2.2. Надавати Послуги за встановленими показниками якості відповідно до стандартів та інших нормативних документів, умов договорів та наданої інформації про умови надання Послуг.

2.3. Своєчасно надавати споживачам вичерпну та достовірну інформацію щодо укладення Публічних договорів в т.ч. через Контакт-центр.

2.4. Вести достовірний облік Послуг, що надаються Абонентам.

2.5. Забезпечувати правильність застосування Тарифів.

2.6. Оприлюднювати інформацію про зміни за п.1.1. та / або 1.2. Розділу IV Правил, не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до їх запровадження, а щодо змін за п.1.1. Розділу IV Правил – в т.ч. шляхом надсилання Повідомлення з інформацією про зміни, дату і строк їх запровадження з посиланням на Офіційний сайт Послуги та \ або номер телефону Контакт-центру з пропозицією Абонентові безоплатно обрати будь-який інший доступний Тариф на момент запровадження змін, а у разі відмови Абонента від отримання Послуг за зміненим Тарифом – пропозицією достроково розірвати договір.

2.6.1. Детальний опис інформації, не вказаний в Повідомленнях, Абонент може дізнатись, зателефонувавши до Контакт-центру, звернувшись в точки продажу Компанії, її дистриб'юторів, на Офіційному сайті Послуги тощо.

2.6.2. Інша інформація про Послуги в доступній формі доводиться до відома споживачів до укладення Публічних договорів через засоби масової інформації, Контакт-центр, у місцях продажу Послуг тощо.

2.7. Зберігати дані обліку наданих Послуг протягом строку позовної давності, визначеного законодавством, надавати інформацію щодо Абонентів та наданих їм Послуг у порядку, встановленому законодавством.

2.8. Установлювати або змінювати перелік Послуг за заявою Абонента згідно з технічними можливостями або відповідно до умов відповідних Пакетів і Тарифів, встановлених (змінених) Компанією.

2.9. Через ЗМІ, у місцях продажу Послуг та / або на Офіційному сайті Послуги, через Контакт-центр безоплатно інформувати Абонентів про виконання профілактичних чи інших робіт – не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку їх виконання.

2.10. На вимогу Абонента надавати інформацію про:

2.10.1. Основні і додаткові (платні і безоплатні) Послуги (їх перелік).

2.10.2. Умови і порядок, правила надання та отримання Послуг.

2.10.3. Надані Послуги у порядку, встановленому Правилами.

2.10.4. Порядок зміни переліку Послуг.

2.10.5. Тарифи на Послуги та Пакети.

2.10.6. Порядок та систему оплати Послуг, форму розрахунків за їх надання.

2.10.7. Порядок розгляду звернень Абонентів.

2.10.8. Номери телефонів сервісних служб (Контакт-центру тощо).

Розділ V ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АБОНЕНТА

1. Абонент під час замовлення та/або отримання Послуг має право на:

1.1. Доступ до Послуг.

1.2. Користуватися Послугами відповідно до цих Правил і Публічного договору з урахуванням можливостей Індивідуальних технічних засобів Абонента.

1.3. Вибір виду та кількості Послуг, з наявних Пакетів, що пропонуються в порядку і на умовах визначених Правилами.

1.4. Отримання:

1.4.1. Інформації за п.2.10. Розділу IV Правил;

1.4.2. Відомостей щодо можливості та порядку відмови від замовленої Послуги, у випадку, якщо така Послуга, ще не була надана, та від оплати Послуги, яка не замовлялася;

1.4.3. Сервісне обслуговування Контакт центром (сервісною службою) відповідно до визначеного режиму роботи.

1.5. Призупинити отримання Послуг тільки на підставі власного звернення до оператора Контакт-центру два рази на календарний рік на період від 14 календарних днів до 2 місяців за умови наявності технічних можливостей Компанії здійснити таке обмеження. На час такого призупинення грошові кошти з рахунку Абонента не списуються.

1.6. Відмову від Послуг у порядку, встановленому Договором та цими Правилами з будь-яких причин, в т.ч. у разі незгоди із змінами складу і кількості Послуг, Тарифів тощо. Відмова від Послуг та/або розірвання (припинення) в односторонньому порядку Публічного договору можуть бути здійснені за письмовою заявою Абонента на адресу Компанії, яке набирає чинності на 8-й (восьмий) календарний день з моменту отримання заяви Компанією, якщо більший строк не зазначений в заяві.

1.7. Збільшення або зменшення переліку замовлених Пакетів Тематичних Стандартних, до яких Абонентові надається доступ (з числа існуючих Пакетів, затверджених і доступних для отримання відповідним Абонентом в порядку і на умовах визначених Правилами), додавання або відмову від Пакетів Тематичних Розширених шляхом відповідної заяви будь-яким з наступних способів:

- здійснення телефонного дзвінка в Контакт-центр; або

- зміни замовлених Пакетів у Власному кабінеті Абонента (персональному розділі на Офіційному сайті Послуги).

Зміна переліку замовлених Пакетів шляхом додавання Пакету(ів) відбувається не раніше ніж з наступного дня після надходження заяви. Додавання Пакету(ів) можливе тільки за наявності на Особовому рахунку суми не менше, ніж Абонплата за Пакет(и), разом з доданими на один місяць.

Заявка на видалення Пакету(ів) приймається не пізніше ніж за 5 робочих днів до закінчення календарного місяця і виконується з першого дня наступного календарного місяця. Абонент, що після закінчення Промоперіоду не обрав Пакет(и) та якому всі наявні Пакети, були призначені автоматично, згідно цього пункту має право один раз зменшити їх кількість з наступного дня після звернення до Контакт центру незалежно від наявності грошових коштів на Особовому рахунку.

З моменту зміни замовлених Пакетів розрахунок вартості оплати Послуг відбувається автоматично згідно обраному(их) Абонентом Пакету(ів).

1.8. Оскарження неправомірних дій Компанії.

1.9. Абонент має також інші права, передбачені законодавством та Публічним договором.

2. Абонент зобов'язаний:

2.1. Уклавши Публічний договір з Компанією, виконувати та дотримуватися його вимог та цих Правил.

2.2. Для отримання доступу до Послуг своєчасно вносити Авансовим платежем Абонплату за Послуги у відповідності до умов Публічного договору, Правил та Тарифів (тарифних планів).

2.3. Використовувати справні Індивідуальні технічні засоби прийому з Карткою умовного доступу виключно в Зоні покриття.

2.4. Не використовувати самостійно та не допускати використання іншими Індивідуальних технічних засобів прийому та / або Картки умовного доступу:

(а) для вчинення протиправних дій;

(б) за межами Зони покриття;

(в) з метою надання доступу до Послуг будь-яким третім особам, які не входять до кола сім'ї Абонента як на безкоштовній, так і на платній основі, в т.ч. шляхом передачі будь-яких належних йому прав щодо отримання Послуг будь-яким третім особам за виключенням зміни Абонента як сторони Публічного договору іншою фізичною особою – новим Абонентом в порядку і на умовах, передбачених Правилами;

(г) для використання Послуг на комерційній основі, для здійснення господарської, підприємницької, іншої професійної діяльності;

(д) для використання Абонентом доступу до Послуги в цілях інших або в інший спосіб, ніж передбачено п. 1.1. Публічного договору або Правилами;

(є) для отримання доступу до Послуг через мережу Інтернет або на портативні чи інші пристрої, відмінні від телевізора;

2.5. Не здійснювати самостійно та не допускати здійснення іншими технічного втручання апаратно-програмними засобами у програмне забезпечення та алгоритм його використання Картки умовного доступу не здійснювати або сприяти здійсненню клонування (копіювання) Картки умовного доступу для використання такої клонованої картки на іншому(их) декодері(ах) для отримання несанкціонованого доступу до Послуг або отримання Послуг з порушенням системи умовного доступу;

2.6. Не здійснювати запис та подальше відтворення телепрограм, що входять до складу Пакета та / або окремих передач на відеокасетах і / або інших матеріальних носіях, в тому числі для подальшого поширення, реалізації тощо третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

2.7. Повідомляти на запит Компанії або їх уповноважених осіб дані Індивідуальних технічних засобів прийому, що використовуються для отримання Послуг, надавати доступ уповноваженим представникам Компанії послуги на письмову вимогу останньої до приміщень де розташовані Індивідуальні технічні засоби прийому Абонента для перевірки дотримання Абонентом вимог Публічного договору та Правил.

2.8. Стежити самостійно за своєчасною передплатою одержуваних Послуг відповідно до системи й за формою оплати, встановлених Публічним договором й цими Правилами.

2.9. Абонент повинен виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства, Публічного договору та Правил.

Розділ VI ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОСЛУГИ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

1. Після Реєстрації Картки умовного доступу Абонентові відкривається Особовий рахунок, за допомогою якого здійснюється автоматичний кількісний та вартісний облік наданих/спожитих Абонентом Послуг. Грошовою одиницею вартісного обліку наданих/спожитих Абонентом Послуг є гривня. Вартісний облік ведеться з точністю до копійки.

2. Оплата Послуг провадиться в національній валюті України. Тарифи на Послуги розміщуються на Офіційному сайті Послуги.

3. Під час передплати Послуг Абонентом на Особовий рахунок Абонента вноситься відповідна сума коштів з наступним їх списанням з цього рахунка в оплату Послуг. Особовий рахунок для Абонента відкривається в системі розрахунків Компанії.

4. Надання Послуг здійснюється за попередньою оплатою шляхом внесення Абонентом Авансового платежу (за виключенням Промоперіоду).

У випадку оплати Абонентом замовлених Пакетів за допомогою банківської карти, в момент закінчення на Особовому рахунку Абонента грошових коштів необхідних для отримання доступу до замовлених Пакетів хоча б на один календарний день, електронною системою обліку платежів Компанії автоматично формується платіжний запит на списання з банківської карти Абонента Авансового платежу (без урахування знижок та акційних або спеціальних пропозицій) без активних вольових дій Абонента.

У випадку оплати Абонентом за допомогою банківської карти замовлених Пакетів, на які діють акційні, промо або спеціальні пропозиції, незалежно від Пакету, в момент закінчення строку дії таких акційних, промо або спеціальних пропозицій, електронною системою обліку платежів Компанії автоматично формується платіжний запит на списання з банківської карти Абонента Авансового платежу у розмірі, що дорівнює стандартній вартості всіх замовлених Абонентом Пакетів (без урахування знижок, акційних або спеціальних пропозицій).

Автоматичне списання Авансового платежу здійснюється необмежену кількість разів до моменту відмови Абонента від такого списання. У випадку невдалої спроби автоматичного списання Авансового платежу в порядку передбаченому цим пунктом, надання Послуг припиняється. При цьому системою обліку платежів Компанії продовжується автоматичне формування запиту на списання Авансового платежу. Компанія відновлює надання Послуг після надходження на відповідний банківський рахунок Абонента грошових коштів у розмірі достатньому для оплати Авансового платежу та автоматичного списання таких грошових коштів на Особовий рахунок Абонента.

Абонент має право відмовитись від автоматичного списання Авансового платежу для чого потрібно вчинити одну з наступних дій:
- зайти в Особистий кабінет (за посиланням my.xtra.tv) в розділ «Підписки», підрозділ «Історія оплат» та зняти позначку з графічного елемента інтерфейсу (галочки, прапорця, тощо) «Автоматичне продовження»;
- зайти в Особистий кабінет (за посиланням my.xtra.tv) в розділ «Профіль» та в секторі «Баланс» вказаного розділу натиснути на посилання «Відв'язати карту».

Неотримання Абонентом від Компанії квитанції (якщо така на власний розсуд Компанії направляється Абоненту) не є підставою для звільнення Абонентна від оплати вартості Абонплати у строки, визначені цими Правилами та/або Публічним договором. Абоненту роз'яснено, що залежно від платіжної системи та / або способу оплати, які він вибирає для внесення грошових коштів період відображення грошових коштів на Особовому рахунку може варіюватися від 120 хвилин до 7 (семи) банківських днів з моменту здійснення оплати і рекомендовано обирати найбільш швидкий спосіб зарахування внесених грошових коштів з відображених на Офіційному сайті Послуги. Внесені Абонентом та не зараховані відповідною платіжною системою грошові кошти з причин поза контролем Компанії не створюють для Абонента прав, а для Компанії – обов'язків за Публічним договором.

Абонент, укладенням відповідного Публічного договору з Компанією, надає свою беззаперчну Згоду Абонента на договірне автоматичне списання Авансового платежу відповідно до цього пункту Правил.

5. Послуги надаються за умови наявності на Особовому рахунку Абонента достатньої суми грошових коштів. Оплата Послуг здійснюється за Тарифами, що діють на момент надання Послуг.

6. Нарахування вартості наданих/спожитих Послуг здійснюється щодобово рівними частинами, відповідно до вартості доступу за добу, що розраховується згідно чинних Тарифів за формулою:

  • Абонплата обраного(их) Пакету(ів) / кількість днів в поточному місяці.

Надання Послуги припиняється в момент, коли грошових коштів на Особовому рахунку Абонента недостатньо для отримання доступу до замовлених Пакетів на один календарний день якщо інше не передбачено цими Правилами або Публічним договором або відповідним Тарифом.

Якщо надання Послуги припинено через недостатність грошових коштів на Особовому рахунку Абонента, залишок грошових коштів (у випадку його наявності) не списується протягом 1095 днів з моменту припинення. Абонент погоджується з тим, що у поновлені надання Послуг може бути відмовлено, якщо Абонент вніс суму меншу розміру Абонплати згідно замовлених Пакетів.

Якщо протягом 1095 днів з моменту вичерпання грошових коштів на Особовому рахунку Абонентом як описано вище не буде внесено грошові кошти в розмірі, достатньому для оплати замовленого(их) Абонентом або призначеного(их) Компанії Пакету(ів), обліковий запис Абонента автоматично деактивується, а зареєстрована Картка умовного доступу - блокується без можливості відновлення. Для повторної Реєстрації в такому випадку необхідно придбати нову Картку умовного доступу.

7. Компанія провадить розрахунки з Абонентами самостійно або із залученням третіх осіб. Система оплати і форма розрахунків за надані Послуги визначаються Публічним договором та/або Правилами та/або відповідним Тарифом. Плата вноситься Абонентом будь-яким способом з числа зазначених на Офіційному сайті Послуги. При цьому Компанія має право змінювати способи оплати, шляхом розміщення відповідної інформації на Офіційному сайті Послуги.

8. Метод обчислення Розрахункового періоду щодо наданих Послуг встановлюється Правилами та може бути змінений без отримання Згоди Абонента. На попередньо сплачену Абонентом вартість Послуг поширюються наступні зміни Тарифів, включаючи випадки, коли попередня оплата здійснювалась Абонентом після оприлюднення нових Тарифів. У разі невикористання попередньо внесених Авансових платежів протягом одного місяця, залишок суми переноситься на наступний місяць, якщо іншого не передбачено Публічним договором.

9. Невикористана з Особового рахунку Абонента частка коштів повертається Абоненту за його письмовою заявою (з зазначенням рахунку для перерахування) у випадках відмови від передплачених Послуг та / або припинення дії Публічного договору.
9.1. Повернення здійснюється у разі:
9.1.1. ненадання замовлених Послуг, тобто таких послуг щодо оплати яких Абонентом внесено грошові кошти на Особовий рахунок та здійснено відповідне замовлення щодо їх отримання але надання яких не відбулося та / або не відбудеться, що знаходитися поза межами контролю Абонента;
9.1.2. відмови Абонента від попередньо оплачених Послуг, які він не отримав, тобто таких послуг, щодо оплати яких Абонентом внесено грошові кошти на Особовий рахунок з наступним їх списанням в якості оплати згідно чинних тарифів та здійснено відповідне замовлення щодо їх отримання, однак надання яких не відбулося протягом передплаченого періоду;
9.1.3. припи
3. До укладення Публічного договору Абонент (споживач) обов'язково безоплатно інформується про зміст, якість, вартість та порядок надання Послуг та про можливість ознайомитись з детальними умовами Тарифних планів, іншими особливостями надання Послуг за Публічним договором на Офіційному сайті Послуги в мережі Інтернет, в місцях продажу Послуг.

4. Публічні договори є безстроковими, якщо у них не вказано інше. Якщо Публічний договір є строковим, то після закінчення строку його дії він вважається автоматично пролонгованим на наступний календарний рік у разі, якщо до моменту закінчення строку дії Договору жодна зі сторін не висловить заперечення про його пролонгацію на новий строк.

5. Публічний договір з Абонентом укладається в усній формі шляхом Реєстрації цим Абонентом Картки умовного доступу. Для Реєстрації Картки умовного доступу Абоненту необхідно відкрити упаковку Картки умовного доступу, вилучити її звідти, вставити у Декодер і

(а) здійснити телефонний дзвінок в Контакт-центр, підтвердити прийняття Публічного договору та Правил; або

(б) пройти Реєстрацію у розділі «Реєстрація смарткарти» на Офіційному сайті Послуги); або

(в) надіслати з свого кінцевого обладнання рухомого (мобільного) зв'язку (мобільного телефону тощо) sms-повідомлення на короткий номер 759 за наступним форматом, обсягом та послідовністю надання даних «321#Номер картки умовного доступу#Номер особового рахунку#Прізвище#Ім'я#По-Батькові.

Реєстрація Картки умовного доступу свідчить про те, що Абонент ознайомлений з Правилами та умовами Публічного договору, прийняв їх та надав Згоду Абонента виконувати їх.

6. Абонент має право передати свої права та обов'язки за Публічним договором іншій фізичній особі, що відповідає вимогам п.1. цього Розділу та п.2.1. – 2.3. Розділу III Правил за наступних умов:

6.1. Якщо на Особовому рахунку Абонента, що хоче передати свої права і обов'язки за Публічним договором менше 5 (п'яти) грн., така передача здійснюється в наступному порядку:

6.1.1. Абонент через Контакт-центр повідомляє Компанію про своє бажання передати права і обов'язки за Публічним договором іншій фізичній особі, називає номер Картки умовного доступу, номер свого Особового рахунку та всі персональні дані, надані ним в процесі Реєстрації картки умовного доступу, а також персональні дані (ПІБ, контактний номер телефону) іншої фізичної особи, яка має намір стати новим Абонентом та усно надає Згоду Абонента й підтверджує свій намір передати права і обов'язки за Публічним договором на нового Абонента.

6.1.2. Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту звернення такого Абонента оператор Контакт-центру зв'язується за контактним номером телефону з новим Абонентом, отримує від нього підтвердження інформації, наданої за п.6.1.1. цього Розділу, підтвердження прийняття Публічного договору та цих Правил та за умов відповідності нового Абонента вимогам цих Правил здійснює переведення прав і обов'язків за Публічним договором на нового Абонента.

6.2. Якщо на Особовому рахунку Абонента, що хоче передати свої права і обов'язки за Публічним договором 5 (п'ять) або більше грн., така передача здійснюється в наступному порядку:

6.2.1. Інформація за п.6.1.1. цього Розділу (окрім номеру картки умовного доступу та номеру свого Особового рахунку, що повідомляються усно) наводиться Абонентом у письмовому звернені на адресу Компанії, підписаному Абонентом та новим Абонентом за затвердженим зразком з надаванням копій документів та інформації за переліком згідно п.9.2 Розділу VI цих Правил.

6.2.2. Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту звернення такого Абонента оператор Контакт-центру зв'язується за контактним номером телефону з новим Абонентом, та за умов підтвердження ним інформації, наведеної в письмовій заяві наданої за п.6.2.1. цього Розділу, здійснює переведення прав і обов'язків за Публічним договором на нового Абонента.

6.3. Абонент і новий Абонент, що здійснюють передачу-прийняття прав і обов'язків за Публічним договором самостійно врегульовують між собою питання придбання передачі Картки умовного доступу та взаєморозрахунків за грошові кошти, наявні на Особовому рахунку. Компанія не залучається до цих взаємовідносин.

6.4. Заміна сторони Абонента за Публічним договором за правонаступництвом, у зв'язку зі зміною прізвища, ім'я по-батькові здійснюється на підставі власної письмової заяви такого Абонента або його правонаступника з наданням відповідних підтверджуючих документів згідно чинного законодавства.

7. Для укладення Публічного договору шляхом надсилання sms-повідомлення як описано в підпункті (в) пункту 5 Розділу VII Правил Абонент має чітко дотримуватися визначеного формату повідомлення. Допущення буд-яких помилок щодо послідовності, обсягу та формату надання даних передбачених для укладення Публічного договору має наслідком неукладення такого Публічного договору та ненадання Послуги.

У випадку дотримання Абонентом формату повідомлення, однак допущення помилок, описок тощо, що унеможливлюють однозначно ідентифікувати Прізвище та / або Ім'я та / або По-батькові Абонента, Публічний договір вважатиметься укладеним з відкладальною обставиною – до надання Абонентом повних та / або коректних даних. При цьому Реєстрація Картки умовного доступу відбувається в день отримання такого sms-повідомлення, однак у випадку неотримання від Абонента уточнених даних протягом Промоперіоду така Картка умовного доступу деактивується після закінчення Промоперіоду. Будь-які гроші, внесені Абонентом до надання уточнених даних по Реєстрації Картки умовного доступу або після її деактивації через ненадання таких даних не створюють для Абонента ніяких прав, а для Компанії – ніяких обов'язків. Абонент має 1095 днів з моменту Реєстрації Картки умовного доступу для надання уточнених даних або повернення внесених грошових коштів.

Розділ VIIІ ПЕРЕЛІК ПАКЕТІВ ПРОГРАМ, ЇХ ЗМІСТ

1. Абонент на підставі укладеного з Компанією Публічного договору шляхом замовлення та внесення Абонплати може отримати доступ до перегляду одного, кількох або всіх Пакетів (в порядку і на умовах, визначених Правилами) з наступного переліку, який є чинним на момент затвердження Правил та може змінюватися час від часу в порядку та на умовах, визначених Правилами:

Пакети Тематичні Стандартні Пакети Тематичні Розширені Преміум пакети 1 Xtra New - Футбол HD 2 Кино TV 1000 - Футбол 3 Світогляд Абонент не може одночасно мати замовлені преміум пакети «Футбол» та «Футбол HD», а може отримувати доступ лише до одного з них.

2. Зі змістом Пакетів, зазначених у пункті 1 цього розділу, можна ознайомитися на Офіційному Сайті Послуги в мережі Інтернет.

3. Компанія не несе зобов'язань перед Абонентом щодо забезпечення доступ до перегляду каналів, які присутні на супутниках у відкритому (некодованому) вигляді і доступні всім користувачам, що мають відповідне супутникове обладнання.

Розділ ІХ ПОРЯДОК ОБМЕЖЕННЯ (ПРИПИНЕННЯ) НАДАННЯ ПОСЛУГ

1 Компанія має право відповідно припинити або скоротити перелік надання Послуг (перелік Пакетів) або блокувати Картку умовного доступу при настанні будь-якого з випадків передбачених п.1.9. та / або 1.10. Розділу IV Правил.

2. Обмеження (припинення) Послуг може відбуватися з ініціативи як Компанії так і Абонента або в інших випадках, передбачених законодавством або в інших випадках визначених Компанією.

3. У разі втрати Абонентом Картки умовного доступу Компанія невідкладно за усною заявою Абонента тимчасово припиняє обслуговування такої Картки умовного доступу на строк, що не перевищує 30 календарних днів. Під час такого звернення Абонент повинен повідомити номер Особового рахунку, номер Картки умовного доступу, свої персональні дані та отримати реєстраційний номер заяви щодо втрати Картки.

4. За результатами розгляду заяви Абонента щодо втрати Картки умовного доступу приймається одне з наступних рішень щодо подальшого відновлення надання Послуг на підставі письмової заяви Абонента:

4.1. Припинення надання Послуг з блокуванням Картки умовного доступу та поверненням Абоненту грошових коштів за передплачені послуги згідно п.9.2.(а)-(б) Розділу VI Правил або

4.2. Відображення грошових коштів на Особовому рахунку Абонента за іншою Карткою умовного доступу у разі іі наявності.

5. Рішення про подальше поновлення Послуг має бути прийнято протягом 30 календарних днів з моменту тимчасового припинення обслуговування втраченої Картки умовного доступу.

6. Якщо Абонент передав у користування Картку умовного доступу чи надав можливість користуватися нею третій особі в порушення приписів п.6 Розділу VI Правил, відповідальність за користування Послугами і за своєчасну оплату покладається на Абонента

Розділ Х ГАРАНТІЇ, ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. Абонент гарантує, що має всі дозволи, необхідні для установки Індивідуальних технічних засобів прийому в Зоні покриття.

2. Компанія не несе відповідальності за зміст Послуг а також будь-яку інформацію, що передається Абоненту в складі Послуг.

3. Компанія не надає жодних гарантій і не несе ніякої відповідальності, за неякісний прийом або неможливість отримання доступу до Послуг з причин, що знаходяться поза зоною контролю Компанії. Компанія не несе перед Абонентами відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань з надання Послуг унаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган, аварії космічних апаратів тощо) або з вини споживача у випадках, передбачених законом.

4. Компанія не несе відповідальності за неякісні Послуги та перерву у наданні Послуг у разі:

4.1. проведення профілактичних робіт космічних апаратів та іншого обладнання, за допомогою якого забезпечується технічна можливість надання Послуги, загальною тривалістю не більш як 72 (сімдесят дві) години протягом календарного місяця;

4.2. невідповідності технічного стану Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента встановленим нормам та цим Правилам, несумісності Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента з Карткою умовного доступу чи використання їх за межами Зони покриття;

4.3. невідповідності технічним характеристикам телевізійного сигналу, що виникли з вини телевізійного передавального центру, супутників зв'язку, контрагентів Компанії тощо;

4.4. несанкціонованого втручання у програмно-апаратного комплексу обладнання, за допомогою якого забезпечується технічна можливість надання Послуги або

4.5. пошкодження Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента;

4.6. настання інших обставин, на усунення яких Компанія не має можливості впливати.

5. Сторони зобов'язані належним чином виконувати положення цих Правил, договору, невиконання яких тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України, з урахуванням встановлених вимог.

6.У разі порушення вимог цих Правил та / або Публічного договору та /або чинного законодавства України щодо: порядку користування Послугами, зокрема, але не обмежуючись, втручання апаратно-програмними засобами в програмне забезпечення і алгоритм роботи Картки умовного доступу, їх копіювання, зміна інформації, що міститься в Картці умовного доступу, що призводить до:
порушення авторських та / або суміжних прав на таке програмне забезпечення та / або телеканали в складі Пакетів та / або окремі програми в складі таких телеканалів (прав Компанії або її контрагентів – що надають відповідні права на сповіщення телеканалів) особи, що вчинили відповідні дії нестимуть відповідальність за, зокрема, але не обмежуючись: ст.51-2 Кодексу про адміністративні правопорушення «Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності» та / або ст.176 Кримінального кодексу України «Порушення авторського права і суміжних прав» та / або ст.361 Кримінального кодексу України «Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку» з максимальним покаранням у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, а також:
відшкодують Компанії всю завдану такими протиправними діями шкоду, пов'язану з таким порушенням умов Публічного Договору і Правил у розмірі не меншому наявних на Особовому рахунку Абонента грошових коштів, встановленому сторонами відповідно до ч. ст.23 Цивільного кодексу України, включаючи, але не обмежуючись, витрати на правову допомогу.

Розділ ХI РОЗГЛЯД ЗАЯВ, СКАРГ ТА ПРОПОЗИЦІЙ АБОНЕНТА

1. Абонент має право подавати Компанії заяви, скарги та пропозиції з питань надання та отримання Послуг

2. Заяви, скарги та пропозиції Абонентів розглядаються у порядку, передбаченому чинним законодавством Контакт-центром щоденно з 8:00 до 23:00 за київським часом. Інформація про час і місце прийому Абонентів з питань надання Послуг доводиться до відома Абонентів Контакт-центом за їх зверненням та розміщується на Офіційному сайті Послуги.

3. Звернення можуть бути подані в усній формі, у тому числі з використанням телефону. У разі неможливості негайного вирішення порушених Абонентом питань заява або скарга викладаються у письмовій формі.

4. У заяві або скарзі Абонента щодо ненадання або неналежного надання Послуги зазначається дата, час, умови за яких Абонент намагався отримати Послугу, та результат її отримання.

5. Компанія приймає рішення за заявами, скаргами та пропозиціями абонентів у строки, визначені чинним законодавством.

6. За результатами розгляду письмової заяви, скарги, пропозиції Абоненту надається письмова відповідь за підписом уповноваженої особи.

Розділ ХII ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Абонент дає свою Згоду Абонента на обробку Компанією персональних даних Абонента (включаючи їх отримання від Абонента та / або від будь-яких третіх осіб, з урахуванням вимог чинного законодавства України) і підтверджує, що, даючи таку Згоду, він діє в своїх інтересах. Згода дається Абонентом для цілей укладення Публічного договору, будь-яких інших договорів та їх подальшого виконання, прийняття рішень чи вчинення інших дій, що породжують юридичні наслідки щодо Абонента або інших осіб, надання Абоненту інформації про послуги і поширюється на наступну інформацію: прізвище, ім'я, по-батькові Абонента, контактну адресу та адресу установки Індивідуальних технічних засобів прийому, телефон, e-mail Абонента (далі-Персональні дані).

2. Вказана Згода надається Абонентом на період дії Публічного договору та до моменту звернення Абонента щодо знеособлення персональних даних у зв'язку з припиненням Публічного договору або до закінчення строків зберігання відповідної інформації або документів, що містять вищевказану інформацію, що визначаються відповідно до законодавства України(залежно від того який з них є коротшим).

3. Згода, надається на здійснення будь-яких дій стосовно Персональних даних Абонента, які необхідні або бажані для досягнення зазначених вище цілей, включаючи, без обмеження: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними Абонента з урахуванням чинного законодавства України.

4. Обробка Персональних даних здійснюється Компанією із застосуванням таких основних способів (але, не обмежуючись ними): зберігання, запис на електронні носії та їх зберігання, складання переліків, маркування.

5. Погоджуючись з Правилами, Абонент також визнає і підтверджує, що в разі необхідності надання Персональних даних для досягнення зазначених вище цілей будь-якій третій особі, а так само як з залученням третіх осіб до надання послуг у зазначених цілях, передачі Компанією належних їй функцій і повноважень іншій особі, Компанія вправі в необхідному обсязі розкривати для вчинення вищевказаних дій інформацію про Абонента (включаючи Персональні дані Абонента) таким третім особам, їх агентам і іншим уповноваженим особам, а також надавати таким особам відповідні документи, що містять таку інформацію. Також Абонент визнає і підтверджує, що Згода, вважається даною Абонентом будь-яким третім особам, зазначеним вище, з урахуванням відповідних змін, і будь-які такі треті особи мають право на обробку Персональних даних на підставі цієї Згоди.
Додаток А до ПРАВИЛ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ XTRATV ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ

Кому: ТОВ "ДІДЖІТАЛ СКРІНЗ" 01033, м.Київ, вул. Гайдара 50
Абонент, що передає права і обов'язки: ___________________________________(ПІБ), ___________________________________ ___________________________________(адреса), ___________________________________(іден.код). ___________________________________(тел.)
Новий абонент ___________________________________(ПІБ), ___________________________________ ___________________________________(адреса), ___________________________________(іден.код). ___________________________________(тел.)
Стосується: Передачі прав і обов'язків абонента за Публічним договором

Заява

Підписанням цієї заяви я, ____________________________________________________(Абонент, що передає права і обов'язки) передаю права та обов'язки згідно Публічного договору про надання інформаційних послуг фізичній особі, укладеного з ТОВ «ДІДЖІТАЛ СКРІНЗ», включаючи право власності на Картку умовного доступу №_________________________, фізичній особі _____________________________________________________(Новий абонент) з «___»_____________201__р., а Новий абонент підписанням цієї заяви підтверджує, що приймає такі права і обов'язки згідно вищевказаного Публічного договору, приймає та зобов'язується виконувати його умови та дотримуватися Правил надання та отримання інформаційних послуг XTRATV фізичним особам , а також приймає право власності на Картку умовного доступу.

Особи, що підписали дану заяву підтверджують, що провели повний взаєморозрахунок між собою за передану Картку умовного доступу та наявні на Особовому рахунку абонента грошові кошти до підписання цієї заяви та не мають до Компанії жодних претензій з приводу вищезазначеного.

________________ ________________

(підпис) (П. І. Б.)

________________ ________________

(підпис) (П. І. Б.)