ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ФІЗИЧНІЙ ОСОБІTOB "ЕКСТРА-ТВ", код ЄДРПОУ 42685035, далі - "Компанія", з однієї сторони, та "Абонент" з іншої сторони, в подальшому Сторони, уклали Договір про наступне:

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

«Реєстрація» - укладення Абонентом в усній формі Публічного договору та прийняття Правил через Контакт-Центр або Сайт шляхом надання Абонентом інформації про номер Особового рахунку, власних персональних даних за умови виконанням Абонентом п.1.2. Публічного договору.

«Тарифи» - встановлена система цін та особливостей надання Послуг, фіксованих платежів та порядку їх використання, умов оплати, кола Абонентів, для яких можуть бути доступні різні Пакети програм в складі Послуг.

Визначення інших термінів, які використовуються в Договорі, міститься в Правилах надання та отримання інформаційних послуг XTRATV фізичним особам (надалі – Правила), з якими Абонент попередньо ознайомився на сайті www.xtra.tv (надалі – Сайт) і Реєстрацією визнав їх обов'язковість для себе.

1. ПОСЛУГИ ТА ЇХ ОПЛАТА
1.1. З моменту Реєстрації Абоненту надається цілісна інформаційна послуга доступу до виключно домашнього некомерційного перегляду обраного(их) Абонентом Пакету(ів) програм, додаткових послуг, якщо вони пропонуються Абоненту (далі - Послуги) виключно за умови попередньої оплати Абонентом таких Послуг шляхом поповнення Особового рахунку згідно вартості Послуг за чинними на момент їх надання Тарифами, розміщеними на Сайті, та за умови виконання інших обов'язків та гарантій Абонента, визначених Договором і Правилами.

1.2. Надання Послуг розпочинається за наявності сукупності умов:
(а) наявність у Абонента Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента та/або придбання чи отримання в оренду Супутникової ТВ приставки Xtra TV та/або придбання CAM модуля,
(б) розміщення Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента у Зоні покриття супутникової телемережі, їх відповідність встановленим Правилами вимогам, та перебування таких засобів у належному функціональному стані;
(в) підключення Абонента до супутникової телемережі шляхом Реєстрації

1.3. Після закінчення Промоперіоду надання Послуг продовжується за наявності сукупності умов:
(а) обрання Абонентом або призначення Компанією Абоненту відповідного(их) Пакету (ів);
(б) внесення Абонентом на Особовий рахунок Авансового платежу, достатнього для оплати Послуг протягом одного місяця згідно обраного(их) або призначеного(их) Пакету(ів);

1.4. Після виконання Абонентом п.1.2. та п.1.3. Публічного договору подальше списання з Особового рахунку Абонента грошових коштів в рахунок оплати Послуг здійснюється на щоденній основі в розмірі необхідному для отримання Послуг згідно чинних Тарифів на Пакети та Правил.

1.5. Тимчасово надання Послуг може бути припинено Компанією в односторонньому порядку у разі відсутності достатніх коштів на Особовому рахунку Абонента або при порушенні Абонентом інших умов Договору або Правил. Після поповнення Абонентом свого Особовому рахунку на суму згідно п.1.3. (б). Публічного договору \ надання Послуг Абоненту автоматично відновлюється Компанією. У випадках порушення Абонентом умов Договору, Правил, а також якщо Абонент не поповнив свій Особовий рахунок згідно п.1.3.(б) Публічного договору Компанія має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку, і Абонент з цим погоджується.

2 ТАРИФИ ТА ПАКЕТИ
2.1. Відповідно до Правил та законодавства України Компанія в односторонньому порядку змінює Тарифи на Послуги та умови їх надання, перелік і назви програм, які входять до обраного(их) Абонентом Пакету(ів), а також Правила, повідомивши Абонента у встановлений Правилами термін шляхом опублікування інформації на Сайті або у ЗМІ, шляхом надіслання sms-повідомлення чи email повідомлення або через Контакт-центр і Абонент з цим погоджується.

2.2. У разі незгоди Абонентом зі зміною розмірів Тарифів та / або переліку програм, які складають зміст обраного(их) Абонентом Пакету(ів) доведеної до відома Компанії до дати набрання чинності таких змін Абонент має право достроково відмовитися від Публічного договору в порядку, передбаченому п.4.1. Договору.

3. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПЕРЕРИВАННЯ
3.1. Надання послуг може перериватися у випадку проведення профілактичних робіт у порядку, передбаченому Правилами.

3.2. Ні за яких обставин Компанія не буде нести відповідальність за неможливість або припинення передачі програм в складі Послуг через обставини, які знаходяться поза її контролем. На свій розсуд відповідно до Правил Абоненту може бути надано додатковий сервіс або альтернативні програми якщо недоступність та / або переривання Послуг були значними.

3.3. Компанія може призупинити або припинити надання послуг Абоненту і блокувати Індивідуальні технічні засоби прийому Абонента та/або Супутникову ТВ приставку Xtra TV та/або CAM модуль з дати, визначеної Компанією, у випадку наявності у Компанії достатніх підстав вважати, що Абонент порушує умови цього Публічного договору та/або Правил.

3.4. У разі, якщо Абонентом було доведено Компанії відсутність порушень та/або внутрішня перевірка Компанії виявила відсутність зазначених у п. 3.3 Договору порушень з боку Абонента, надання послуг може бути поновлено за рішенням Компанії.

4. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ АБОНЕНТОМ
4.1. Абонент має право відмовитися від Послуг в односторонньому порядку за письмовою заявою Абонента на адресу Компанії, яке набирає чинності на 8-й (восьмий) календарний день з моменту отримання заяви Компанією, якщо більший строк не зазначений в заяві. Повернення та / або списання залишку грошових коштів відбувається відповідно до Правил.

5. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ КОМПАНІЄЮ
5.1. Компанія має право достроково відмовитися від Договору в односторонньому порядку і блокувати супутниковий телевізійний сигнал у випадку якщо Послуги надаються за допомогою Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента та/або Супутникової ТВ приставки Xtra TV, та/або CAM модуля з дати визначеної Компанією, і Абонент з цим погоджується якщо:

5.1.1. строк відсутності на Особовому рахунку Абонента грошових коштів в розмірі, передбаченому п.1.3.(б). Договору, перевищуватиме 1095 (одна тисяча дев'яносто п'ять) днів; або

5.1.2. або протягом 1095 не активовано не один з Пакетів; або

5.1.3. У Компанії є достатні підстави вважати, що Абонент не виконує, неналежно виконує або порушує будь-яке зобов'язання чи гарантію за Публічним договором та Правилами.

6. ЗОБОВЯЗАННЯ ТА ГАРАНТІЇ АБОНЕНТА
6.1. Абонент ознайомився з Правилами і Тарифами, а також з іншою інформацією, розміщеною на Сайті.

6.2. Абонент перевірив сумісність Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента з CAM модулем (у випадку, якщо Послуги надаються за допомогою CAM модуля) та відповідність Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента (у випадку, якщо Послуги надаються за допомогою Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента) та налаштував їх для можливості споживання Послуг відповідно до Правил. Абонент зобов'язується утримувати їх у справному технічному стані. Абонент зобов'язується надавати Компанії інформацію про Індивідуальні технічні засоби прийому Абонента та/або Супутникову ТВ приставку Xtra TV та/або CAM модуль, що використовуються для споживання Послуг на вимогу останньої; не підключати до них обладнання третіх осіб.

6.3. Абонент зобов'язується не використовувати Індивідуальні технічні засоби прийому Абонента та/або Супутникову ТВ приставку Xtra TV, та/або CAM модуль так само як Послуги на комерційній основі, для порушення прав Компанії або третіх осіб, в т.ч. авторських або для вчинення дій, що суперечать умовам Договору, Правилам; зобов'язується забезпечити неможливість такого використання третіми особами;

6.4. Унеможливити пошкодження, втрату або викрадення Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента та/або Супутникової ТВ приставки Xtra TV, та/або CAM модуля, отримання Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента та/або Супутникової ТВ приставки Xtra TV, та/або CAM модуля доступу третіми особами; її клонування (копіювання), зміну закладеної у ній інформації; використання у спосіб, що суперечить її призначенню та умовам Договору і Правил.

6.5. Не передавати свої права та / або обов'язки за Договором будь-яким третім особам без попередньої письмової згоди Компанії.

6.6. Інформація яка разом містить серійні номера Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента та/або Супутникової ТВ приставки Xtra TV та/або CAM модуля та особового рахунку є конфіденційною, яку Абонент зобов'язується не розголошувати інакше ніж в порядку, передбаченому Правилами.

7. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
7.1. Компанія звільняється від відповідальності у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за Публічним договором, що виникли внаслідок дії форс-мажорних обставин (війна, страйки, пожежі, вибухи, повені, землетрус, ураган чи інші стихійні лиха та складні погодні умови, у тому числі сильні зливи, хуртелиця, магнітні бурі, сонячні викиди тощо; оголошення ембарго, інших дій чи бездіяльності органів влади та/або управління України чи інших країн, підприємств, установ, організацій, чи з будь-якої іншої причини, що не може контролюватись Компанією); а також в інших випадках, визначених законодавством України і Правилами.

7.2. Компанія не несе відповідальності за стан і справність, ремонт та обслуговування будь-яких Індивідуальних технічних засобів прийому Абонента, шкоду або втрати спричинені їх використанням.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
Абонент надає свою згоду Компанії на: а) використання Компанією інформації про Абонента та його персональних даних з метою зазначеною у Правилах б) отримання Абонентом на його мобільний телефон від Компанії CMC-повідомлень або email повідомлень на адресу електронної пошти; в) запис його голосового повідомлення/заяви тощо у разі зміни Абонентом Пакету у визначеному Правилами порядку; г) те, що безумовна згода Абонента зі зміненими Тарифами за Договором підтверджується сплатою Абонентом за зміненими Тарифами ж) на передання Компанією третім особам будь-якої інформації та персональних даних Абонента, отриманих у зв'язку з укладенням та виконанням цього Договору відповідно до законодавства та Правил.